چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر درگز درگز

مدرسه کاردانش حضرت نرجس (س)
کاردانش حضرت نرجس (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی درگز
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی درگز
مدرسه وحدت
وحدت
پسرانه - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه شهرستانی
شهرستانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه شکرآباد
شکرآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه شایسته
شایسته
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه سلیمان خمر
سلیمان خمر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه سلمان شیلگان
سلمان شیلگان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه زینب (س)
زینب (س)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه ریشخوار
ریشخوار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه رنجبر ماش
رنجبر ماش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه رزمیان وعابدیان
رزمیان وعابدیان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه دهنه زو
دهنه زو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه خیام ارتیان
خیام ارتیان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه خلیل زاده 2
خلیل زاده 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه خلیل زاده 1
خلیل زاده 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه حلقه کمر
حلقه کمر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه حکمت اندیشه
حکمت اندیشه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه حسین آباد
حسین آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه جوین
جوین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه جهانگیری
جهانگیری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه ثنایی
ثنایی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه توت
توت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه تقوی
تقوی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه پیروز آباد اسدخان
پیروز آباد اسدخان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه پیام
پیام
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه پرو
پرو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه بهبودی
بهبودی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه بنیاد 15 خرداد قلعچه
بنیاد 15 خرداد قلعچه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه بنیاد 15 خرداد آغ چشمه
بنیاد 15 خرداد آغ چشمه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه آیت الله قاضی طباطبائی
آیت الله قاضی طباطبائی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه اوقاف
اوقاف
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه انگوری
انگوری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه استقلال حصار
استقلال حصار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه استاد مطهری
استاد مطهری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه اختران
اختران
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه 22 بهمن دهشت
22 بهمن دهشت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه 17 شهریورحصار
17 شهریورحصار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه 15 خرداد جان آبادر
15 خرداد جان آبادر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه 12 فروردین ایلانجوق
12 فروردین ایلانجوق
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه هوشنگ عابدزاده
هوشنگ عابدزاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه هجرت سوگلدی
هجرت سوگلدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه ناصح
ناصح
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه معصومه گوهری
معصومه گوهری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه گل محمدی
گل محمدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه گرنی
گرنی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه گچلیک
گچلیک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه قنداب
قنداب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه قدس لطف آباد
قدس لطف آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه فریدون
فریدون
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه علامه شهرستانی
علامه شهرستانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه عصمتیه
عصمتیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
مدرسه شیری زاده مقدم
شیری زاده مقدم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی درگز
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر درگز درگز را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر درگز درگز انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر درگز درگز ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر درگز درگز را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.