شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران

تور مجازی مدرسه فروغ بهمنفیلم معرفی فروغ بهمنمدرسه فروغ بهمن
فروغ بهمن
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما ۴مدرسه سما ۴
سما ۴
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
تور مجازی مدرسه فیروزهفیلم معرفی فیروزهمدرسه فیروزه
فیروزه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه نیکا
نیکا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 7
فیلم معرفی شایستگان خردمدرسه شایستگان خرد
شایستگان خرد
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
تور مجازی مدرسه فروغ بهمنفیلم معرفی فروغ بهمنمدرسه فروغ بهمن
فروغ بهمن
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 1مدرسه سما 1
سما 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 4مدرسه سما 4
سما 4
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
تور مجازی مدرسه سما 7مدرسه سما 7
سما 7
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
تور مجازی مدرسه مهر آسافیلم معرفی مهر آسامدرسه مهر آسا
مهر آسا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه والهفیلم معرفی والهمدرسه واله
واله
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه طاهرهفیلم معرفی طاهرهمدرسه طاهره
طاهره
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه فیروزهفیلم معرفی فیروزهمدرسه فیروزه
فیروزه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه مهرورزفیلم معرفی مهرورزمدرسه مهرورز
مهرورز
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه سما 2مدرسه سما 2
سما 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه آینده سازان برتر شعبه 1
آینده سازان برتر شعبه 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 7
تور مجازی مدرسه البرز پایدارمدرسه البرز پایدار
البرز پایدار
پسرانه - دبستان تهران منطقه 7
تور مجازی مدرسه سما 3مدرسه سما 3
سما 3
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
تور مجازی مدرسه سما 1مدرسه سما 1
سما 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 2مدرسه سما 2
سما 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
تور مجازی مدرسه نیما یوشیجفیلم معرفی نیما یوشیجمدرسه نیما یوشیج
نیما یوشیج
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه سما 2مدرسه سما 2
سما 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 4مدرسه سما 4
سما 4
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 4
مدرسه مفید
مفید
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه آفرینشفیلم معرفی آفرینشمدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه سما 3مدرسه سما 3
سما 3
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه سیره فاطمیفیلم معرفی سیره فاطمیمدرسه سیره فاطمی
سیره فاطمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
مدرسه سوده
سوده
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه مهرورزفیلم معرفی مهرورزمدرسه مهرورز
مهرورز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه سما 1مدرسه سما 1
سما 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه رضویهمدرسه رضویه
رضویه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه سرای دانشمدرسه سرای دانش
سرای دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 11
تور مجازی مدرسه سما 4مدرسه سما 4
سما 4
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 6
تور مجازی مدرسه مهر ماندگارفیلم معرفی مهر ماندگارمدرسه مهر ماندگار
مهر ماندگار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 2مدرسه سما 2
سما 2
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 6مدرسه سما 6
سما 6
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 4
تور مجازی مدرسه برهانفیلم معرفی برهانمدرسه برهان
برهان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه سما 2مدرسه سما 2
سما 2
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه نرجس نوفیلم معرفی نرجس نومدرسه نرجس نو
نرجس نو
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
فیلم معرفی ابوعلی سینامدرسه ابوعلی سینا
ابوعلی سینا
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه سما 1مدرسه سما 1
سما 1
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه سما 1مدرسه سما 1
سما 1
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 6
تور مجازی مدرسه سما 3مدرسه سما 3
سما 3
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 5مدرسه سما 5
سما 5
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 4مدرسه سما 4
سما 4
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 6مدرسه سما 6
سما 6
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
تور مجازی مدرسه سلام صدرفیلم معرفی سلام صدرمدرسه سلام صدر
سلام صدر
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه متین
متین
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 10
تور مجازی مدرسه سفیران پردیسمدرسه سفیران پردیس
سفیران پردیس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه سیمای فرشتگان
سیمای فرشتگان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
تور مجازی مدرسه امید ایرانمدرسه امید ایران
امید ایران
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 1مدرسه سما 1
سما 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه صدرامدرسه صدرا
صدرا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه ملائکمدرسه ملائک
ملائک
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه مهر آسافیلم معرفی مهر آسامدرسه مهر آسا
مهر آسا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه نرجسفیلم معرفی نرجسمدرسه نرجس
نرجس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه طاهرهفیلم معرفی طاهرهمدرسه طاهره
طاهره
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه حضرت معصومهمدرسه حضرت معصومه
حضرت معصومه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه سوده
سوده
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه واله 1فیلم معرفی واله 1مدرسه واله 1
واله 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه مهرورزفیلم معرفی مهرورزمدرسه مهرورز
مهرورز
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه آفرینشفیلم معرفی آفرینشمدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه نسیم سحرفیلم معرفی نسیم سحرمدرسه نسیم سحر
نسیم سحر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه سما 2مدرسه سما 2
سما 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه شایستگان رازی
شایستگان رازی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.