سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه

تور مجازی مدرسه فیروزهفیلم معرفی فیروزهمدرسه فیروزه
فیروزه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه والهفیلم معرفی والهمدرسه واله
واله
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه طاهرهفیلم معرفی طاهرهمدرسه طاهره
طاهره
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه فیروزهفیلم معرفی فیروزهمدرسه فیروزه
فیروزه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه مهرورزفیلم معرفی مهرورزمدرسه مهرورز
مهرورز
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه نیما یوشیجفیلم معرفی نیما یوشیجمدرسه نیما یوشیج
نیما یوشیج
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه آفرینشفیلم معرفی آفرینشمدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه سما 3مدرسه سما 3
سما 3
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه سیره فاطمیفیلم معرفی سیره فاطمیمدرسه سیره فاطمی
سیره فاطمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
مدرسه سوده
سوده
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه مهرورزفیلم معرفی مهرورزمدرسه مهرورز
مهرورز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه برهانفیلم معرفی برهانمدرسه برهان
برهان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه نرجس نوفیلم معرفی نرجس نومدرسه نرجس نو
نرجس نو
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
فیلم معرفی ابوعلی سینامدرسه ابوعلی سینا
ابوعلی سینا
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه طاهرهفیلم معرفی طاهرهمدرسه طاهره
طاهره
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه حضرت معصومهمدرسه حضرت معصومه
حضرت معصومه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه سوده
سوده
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه واله 1فیلم معرفی واله 1مدرسه واله 1
واله 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه مهرورزفیلم معرفی مهرورزمدرسه مهرورز
مهرورز
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه آفرینشفیلم معرفی آفرینشمدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه برهانفیلم معرفی برهانمدرسه برهان
برهان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه پارسافیلم معرفی پارسامدرسه پارسا
پارسا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه والهفیلم معرفی والهمدرسه واله
واله
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه مصباحفیلم معرفی مصباحمدرسه مصباح
مصباح
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
فیلم معرفی جاویدمدرسه جاوید
جاوید
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه اروندفیلم معرفی اروندمدرسه اروند
اروند
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه نیما یوشیجفیلم معرفی نیما یوشیجمدرسه نیما یوشیج
نیما یوشیج
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه سوده
سوده
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه واله 1فیلم معرفی واله 1مدرسه واله 1
واله 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه نرجس نوفیلم معرفی نرجس نومدرسه نرجس نو
نرجس نو
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه آفرینشفیلم معرفی آفرینشمدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه حضرت معصومه
حضرت معصومه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
فیلم معرفی ابوعلی سینامدرسه ابوعلی سینا
ابوعلی سینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه  بین الملل سوده
بین الملل سوده
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه سوده
سوده
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه پارسافیلم معرفی پارسامدرسه پارسا
پارسا
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه مصباحفیلم معرفی مصباحمدرسه مصباح
مصباح
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه جاویدفیلم معرفی جاویدمدرسه جاوید
جاوید
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه برهانفیلم معرفی برهانمدرسه برهان
برهان
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه اروندفیلم معرفی اروندمدرسه اروند
اروند
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه سرای دانشمدرسه سرای دانش
سرای دانش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
فیلم معرفی دانشمندمدرسه دانشمند
دانشمند
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه طاهرهفیلم معرفی طاهرهمدرسه طاهره
طاهره
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
فیلم معرفی ابوعلی سینامدرسه ابوعلی سینا
ابوعلی سینا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه آفرینشفیلم معرفی آفرینشمدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه حضرت معصومه (س)مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
مدرسه سوده
سوده
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه برهانفیلم معرفی برهانمدرسه برهان
برهان
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه جاویدفیلم معرفی جاویدمدرسه جاوید
جاوید
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه امامتفیلم معرفی امامتمدرسه امامت
امامت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
مدرسه راهیان فضیلت
راهیان فضیلت
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه شهید حسین مردی
شهید حسین مردی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه غنچه های بنت الهدی صدر
غنچه های بنت الهدی صدر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه بهار اندیشه
بهار اندیشه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه اندیشه علامه طباطبایی
اندیشه علامه طباطبایی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه سعادت آباد
سعادت آباد
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه ایران من
ایران من
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه مشکوه
مشکوه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه مشکوه
مشکوه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه مشکوه
مشکوه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه مشکوه
مشکوه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه مشکوه
مشکوه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه مشکوه
مشکوه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه مشکوه
مشکوه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه مشکوه
مشکوه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.