شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان زنجان

مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ناحیه 2
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه شبانه روزی امام صادق (ع)
شبانه روزی امام صادق (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان زنجانرود
مدرسه کاردانش ولایت آب بر
کاردانش ولایت آب بر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان طارم
مدرسه کاردانش رازی
کاردانش رازی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان سلطانیه
مدرسه کاردانش علم و صنعت زرین رود
کاردانش علم و صنعت زرین رود
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان بزینه رود
مدرسه کاردانش فارابی
کاردانش فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان انگوران
مدرسه کاردانش تندگویان
کاردانش تندگویان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان زنجانرود
مدرسه کاردانش ابتکار گیلوان
کاردانش ابتکار گیلوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان طارم
مدرسه كاردانش حجاب آب بر
كاردانش حجاب آب بر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان طارم
مدرسه کاردانش شهید باهنر سجاس
کاردانش شهید باهنر سجاس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان سجاسرود
مدرسه کاردانش سمیه سجاس
کاردانش سمیه سجاس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان سجاسرود
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان سلطانیه
مدرسه کاردانش ولیعصر
کاردانش ولیعصر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان خدابنده
مدرسه کاردانش پروین اعتصامی
کاردانش پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ایجرود
مدرسه کاردانش هنر اشراق
کاردانش هنر اشراق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ناحیه 2
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ناحیه 2
مدرسه کاردانش امام صادق (ع)
کاردانش امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ناحیه 2
مدرسه کار دانش امام سجاد (ع)
کار دانش امام سجاد (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ناحیه 2
مدرسه کاردانش سید الشهدا
کاردانش سید الشهدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان خرمدره
مدرسه کاردانش دکتر محمد معین
کاردانش دکتر محمد معین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان خرمدره
مدرسه کاردانش حدید
کاردانش حدید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان خرمدره
مدرسه کاردانش بنت الهدی
کاردانش بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان خرمدره
مدرسه کاردانش لاله
کاردانش لاله
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش علی ابن ابیطالب
کاردانش علی ابن ابیطالب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش سعدی هیدج
کاردانش سعدی هیدج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش حضرت رقیه (ص)
کاردانش حضرت رقیه (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش پویندگان
کاردانش پویندگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش امیرالمومنین
کاردانش امیرالمومنین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش امام خمینی
کاردانش امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش اثیر الدین ابهری
کاردانش اثیر الدین ابهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش 15 خرداد شریف آباد
کاردانش 15 خرداد شریف آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش باقرالعلوم
کاردانش باقرالعلوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش دکتر حسابی ماه نشان
کاردانش دکتر حسابی ماه نشان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ماهنشان
مدرسه کاردانش عصمت ماه نشان
کاردانش عصمت ماه نشان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ماهنشان
مدرسه آیت اله خامنه ای
آیت اله خامنه ای
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ناحیه 2
مدرسه فنی و حرفه‌ای هاجر
فنی و حرفه‌ای هاجر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ناحیه 2
مدرسه هنرهای زیبا
هنرهای زیبا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ناحیه 2
مدرسه فنی شهید دکتر بهشتی
فنی شهید دکتر بهشتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ابهر
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان بزینه رود
مدرسه فنی حرفه ای قائم (عج) آب بر
فنی حرفه ای قائم (عج) آب بر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان طارم
مدرسه فنی حرفه ای خوارزمی آب بر
فنی حرفه ای خوارزمی آب بر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان طارم
مدرسه الزهراء گرماب
الزهراء گرماب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان افشار
مدرسه توانا
توانا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان خدابنده
مدرسه امید
امید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان خدابنده
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ناحیه 2
مدرسه طليعه
طليعه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ناحیه 2
مدرسه اتحاد ملی
اتحاد ملی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای سراج
حرفه ای سراج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان خرمدره
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان خرمدره
مدرسه حرفه ای شمس
حرفه ای شمس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ابهر
مدرسه حرفه ای رازی
حرفه ای رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ابهر
مدرسه پویا
پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ابهر
مدرسه پویایی
پویایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ابهر
مدرسه مریم
مریم
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه نرگس
نرگس
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان زنجان ابهر
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
پسرانه - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه دکتر شهریاری
دکتر شهریاری
پسرانه - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه لاله
لاله
پسرانه - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه تفویضی
تفویضی
پسرانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه گونای
گونای
نامشخص - دبستان زنجان ماهنشان
مدرسه عرفان
عرفان
پسرانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه احسان
احسان
پسرانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه علی آباد تهم
علی آباد تهم
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان زنجان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان زنجان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان زنجان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان زنجان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.