جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی

مدرسه کاردانش مهدیه
کاردانش مهدیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کاردانش دکتر باهنر
کاردانش دکتر باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کاردانش شهید نقابی
کاردانش شهید نقابی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی جوین
مدرسه کاردانش غفور زاده
کاردانش غفور زاده
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی بجستان
مدرسه کار دانش ریحانه
کار دانش ریحانه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه کاردانش اشرف زین اوقلی
کاردانش اشرف زین اوقلی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کاردانش دیانت
کاردانش دیانت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کاردانش آل طه
کاردانش آل طه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش عارفه
کاردانش عارفه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش تدین
کاردانش تدین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش مرضیه
کاردانش مرضیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش حافظ
کاردانش حافظ
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید آوینی
کاردانش شهید آوینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ششتمد
مدرسه کاردانش خواجه نصیر
کاردانش خواجه نصیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی زاوه
مدرسه کاردانش امام حسین (ع)
کاردانش امام حسین (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی فیروزه
مدرسه کاردانش شهدای گرماب
کاردانش شهدای گرماب
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی فیروزه
مدرسه کاردانش امام رضا (ع)
کاردانش امام رضا (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی خواف
مدرسه کاردانش شبانه روزی فدک
کاردانش شبانه روزی فدک
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی گناباد
مدرسه کاردانش طالقانی
کاردانش طالقانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی گناباد
مدرسه کاردانش شهید بدیع زاده
کاردانش شهید بدیع زاده
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی نیشابور
مدرسه کاردانش کوشش
کاردانش کوشش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه کاردانش محمودیه 5
کاردانش محمودیه 5
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه کاردانش ابوریحان بیرونی
کاردانش ابوریحان بیرونی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه کاردانش شهید محمود کاوه
کاردانش شهید محمود کاوه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کاردانش شهدای پارسا
کاردانش شهدای پارسا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش جلیل نصیر زاده
کاردانش جلیل نصیر زاده
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش امام جواد (ع)
کاردانش امام جواد (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش حاج کریم رحیم زاده
کاردانش حاج کریم رحیم زاده
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش محمد ابراهیم رادمنش
کاردانش محمد ابراهیم رادمنش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی داورزن
مدرسه کاردانش حضرت ام البنین (س)
کاردانش حضرت ام البنین (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی باخرز
مدرسه کاردانش عالمه
کاردانش عالمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی باخرز
مدرسه کاردانش بنت الهدی
کاردانش بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی احمد آباد
مدرسه کاردانش فردوسی گلبهار
کاردانش فردوسی گلبهار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی گلبهار
مدرسه کاردانش آبتین رزین 2
کاردانش آبتین رزین 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی رضویه
مدرسه کاردانش حضرت نرجس (س)
کاردانش حضرت نرجس (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی درگز
مدرسه کاردانش امام حسین (ع)
کاردانش امام حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی خلیل آباد
مدرسه کاردانش سید رضی (ره)
کاردانش سید رضی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی تایباد
مدرسه کاردانش آفرینش
کاردانش آفرینش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی تایباد
مدرسه کاردانش حکمت 3
کاردانش حکمت 3
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی بجستان
مدرسه کاردانش هدف
کاردانش هدف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی بجستان
مدرسه کاردانش فرش مشهد
کاردانش فرش مشهد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی طرقبه
مدرسه کاردانش شهید باهنر شبانه روزی
کاردانش شهید باهنر شبانه روزی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی طرقبه
مدرسه کاردانش رضوی
کاردانش رضوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی سرخس
مدرسه کاردانش شهید ساده
کاردانش شهید ساده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی سبزوار
مدرسه کاردانش ایثارگران الزهرا
کاردانش ایثارگران الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی سبزوار
مدرسه کاردانش امام رضا (ع)
کاردانش امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه کاردانش محمودیه خیامی 15
کاردانش محمودیه خیامی 15
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی تربت جام
مدرسه کاردانش امام جعفر صادق (ع)
کاردانش امام جعفر صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی تربت جام
مدرسه کاردانش امامت
کاردانش امامت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی تربت جام
مدرسه کاردانش حکمت
کاردانش حکمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی چناران
مدرسه کاردانش حجاب رادکان
کاردانش حجاب رادکان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی چناران
مدرسه کاردانش امام جواد (ع)
کاردانش امام جواد (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی چناران
مدرسه کاردانش همت مردم
کاردانش همت مردم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه کاردانش محمودیه 7
کاردانش محمودیه 7
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه کاردانش پویا
کاردانش پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه کاردانش نگاره
کاردانش نگاره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه کاردانش شهید یوسفی
کاردانش شهید یوسفی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه کاردانش شهیدان آرمین
کاردانش شهیدان آرمین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه کاردانش شهدای فلسطینی
کاردانش شهدای فلسطینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه کاردانش پویندگان
کاردانش پویندگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه کاردانش بهار
کاردانش بهار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه کاردانش دکتر مولوی
کاردانش دکتر مولوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کاردانش محمودیه 1 خیامی
کاردانش محمودیه 1 خیامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.