دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کوهسرخ

مدرسه میرزا کوچک خان
میرزا کوچک خان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه معلم شهید علیرضا پرهیزگار
معلم شهید علیرضا پرهیزگار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه مرحوم ریحانه معیل
مرحوم ریحانه معیل
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه علی خانی
علی خانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهیدان قرایی و عبداله زاده
شهیدان قرایی و عبداله زاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهیدان رحمانی ویوسفی
شهیدان رحمانی ویوسفی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهیدان آخرتی وعارفی
شهیدان آخرتی وعارفی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید نیازمند
شهید نیازمند
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید ناصری
شهید ناصری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید مهدی رامین
شهید مهدی رامین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید مرادزاده طرق
شهید مرادزاده طرق
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید محمود کریمی
شهید محمود کریمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید محمدی
شهید محمدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید کشوری
شهید کشوری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید کاشانی
شهید کاشانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید عندلیب 2
شهید عندلیب 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید عندلیب 1
شهید عندلیب 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید علی اكبری
شهید علی اكبری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید عسکریان
شهید عسکریان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید صنعتی
شهید صنعتی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید زراعتکار
شهید زراعتکار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید رمضانی توندر
شهید رمضانی توندر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید دهقان
شهید دهقان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید دره پیما
شهید دره پیما
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید پریشان
شهید پریشان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید بخارائی
شهید بخارائی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهدای موشک
شهدای موشک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهدای دهمیان
شهدای دهمیان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهدای اوندر
شهدای اوندر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه سروش
سروش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه برزو نیك نژاد
برزو نیك نژاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه امید انقلاب مکی
امید انقلاب مکی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه ابوریحان
ابوریحان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه آمنه (س)
آمنه (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه معراج اوندر
معراج اوندر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه كوثر
كوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید مطهری (ره)
شهید مطهری (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید محسن قاری
شهید محسن قاری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید قاری
شهید قاری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید سبحانی ایور
شهید سبحانی ایور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه خضراء 4
خضراء 4
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه خضراء 2
خضراء 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه حضرت ابوالفضل (ع)
حضرت ابوالفضل (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه ثامن
ثامن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه تقواریوش
تقواریوش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه پیامبر اعظم (ص) 4
پیامبر اعظم (ص) 4
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه پیامبر اعظم (ص) 2
پیامبر اعظم (ص) 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه آمنه
آمنه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه الهام شریعت تربقان
الهام شریعت تربقان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه حضرت فاطمه زهرا شبانه روزی
حضرت فاطمه زهرا شبانه روزی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید جعفری
شهید جعفری
پسرانه - دوره اول متوسطه خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه شهید محمد بهشتی راد
شهید محمد بهشتی راد
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه مرحوم محمد حسین بختیاری
مرحوم محمد حسین بختیاری
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی کوهسرخ
مدرسه محمدی مکی
محمدی مکی
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی کوهسرخ
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کوهسرخ را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کوهسرخ انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کوهسرخ ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کوهسرخ را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.