جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده ولنجک

مدرسه خرد
خرد
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه شهید آبشناسان
شهید آبشناسان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه ضحی
ضحی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه روشنگر
روشنگر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه شهید مهدوی
شهید مهدوی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه تدبیر
تدبیر
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه فرزندان ایران زمین
فرزندان ایران زمین
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه خرد
خرد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 1
مدرسه خرد
خرد
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شهید آبشناسان
شهید آبشناسان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه ضحی
ضحی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه روشنگر
روشنگر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شهید مهدوی
شهید مهدوی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه ارس
ارس
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه تدبیر
تدبیر
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه فرزندان ایران زمین
فرزندان ایران زمین
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه خاورمنش
خاورمنش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خرد
خرد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شهید آبشناسان
شهید آبشناسان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه ضحی
ضحی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شهید مهدوی
شهید مهدوی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه نخبگان علامه طباطبائی (نخبگان علامه طباطبایی)
نخبگان علامه طباطبائی (نخبگان علامه طباطبایی)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه هجرت
هجرت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خرد
خرد
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه شهید آبشناسان
شهید آبشناسان
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه ضحی
ضحی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه شهید مهدوی
شهید مهدوی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده ولنجک را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده ولنجک انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده ولنجک ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده ولنجک را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.