یک‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر کوهرنگ

مدرسه کاردانش کوشش شبانه روزی چلگرد
کاردانش کوشش شبانه روزی چلگرد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه خویه سفلی
خویه سفلی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید فرامرزی زرگ
شهید فرامرزی زرگ
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید عزیزاله خیری
شهید عزیزاله خیری
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید عبد لهی تیک
شهید عبد لهی تیک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید عباسپورفانی اباد
شهید عباسپورفانی اباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید صیدال مهری مهدی آبادسفلی
شهید صیدال مهری مهدی آبادسفلی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید صدوقی صف اباد
شهید صدوقی صف اباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید شیرودی علی آبادی
شهید شیرودی علی آبادی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید شهسواری دهنوسقلی
شهید شهسواری دهنوسقلی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید شهریار كریمی
شهید شهریار كریمی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید رضوی خسرواباد
شهید رضوی خسرواباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید رضا حبیبی
شهید رضا حبیبی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید رحم خدامولایی
شهید رحم خدامولایی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید رجائی چهارموران سفلی
شهید رجائی چهارموران سفلی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید رجایی لبدسفلی
شهید رجایی لبدسفلی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید دیالمه بخش ابادعلیاء
شهید دیالمه بخش ابادعلیاء
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید دستغیب محمدآباد
شهید دستغیب محمدآباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید دستغیب سوه
شهید دستغیب سوه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید داوری حمزه اباد
شهید داوری حمزه اباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید داودی دیمه
شهید داودی دیمه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید دانشور یاور اباد
شهید دانشور یاور اباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید دادائی طارم
شهید دادائی طارم
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید خدری شرمک
شهید خدری شرمک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید خداداد محمدی
شهید خداداد محمدی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید حسن یوسفی
شهید حسن یوسفی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید حسن لهرابی
شهید حسن لهرابی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید حسن آیت حیدراباد
شهید حسن آیت حیدراباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید حبیبی محمود آباد
شهید حبیبی محمود آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید چهراز ی
شهید چهراز ی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید جمعه هاشمی گل آباد
شهید جمعه هاشمی گل آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید جمشید كاشانی
شهید جمشید كاشانی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید توسلی قباد اباد
شهید توسلی قباد اباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید بهشتی گردوعلیا
شهید بهشتی گردوعلیا
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید بهشتی چل
شهید بهشتی چل
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید بهشتی بیدامین
شهید بهشتی بیدامین
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید بهرام مولایی
شهید بهرام مولایی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید باهنر لبد علیاء
شهید باهنر لبد علیاء
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید باهنر دهناش
شهید باهنر دهناش
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید انبار دارمورز
شهید انبار دارمورز
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید امینی تپاه
شهید امینی تپاه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید اصلان موسایی
شهید اصلان موسایی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید استكی چلگرد
شهید استكی چلگرد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید استکی کوی شهید بهشتی
شهید استکی کوی شهید بهشتی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید استکی چم قلعه
شهید استکی چم قلعه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید استکی چلگرد
شهید استکی چلگرد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید اژه ای مسیرجاده
شهید اژه ای مسیرجاده
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید اژه ای سیف اباد
شهید اژه ای سیف اباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید احمدی نیاکان
شهید احمدی نیاکان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید احمد رستمی
شهید احمد رستمی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید شیرودی کوله سرخ
شهید شیرودی کوله سرخ
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید باقری
شهید باقری
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید آیت گزستان
شهید آیت گزستان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید امانی
شهید امانی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهید امانی
شهید امانی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهرک دره مولا
شهرک دره مولا
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهدای بختیاری
شهدای بختیاری
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهداء ملک آباد
شهداء ملک آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهداء
شهداء
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شهادت سیاوش اباد
شهادت سیاوش اباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه شوله 2
شوله 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه سید جمال الدین اسد ابادی تلو
سید جمال الدین اسد ابادی تلو
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه سیدالا شهدا شهرک میهه
سیدالا شهدا شهرک میهه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه سه جو 2
سه جو 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه سه جو 1
سه جو 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر کوهرنگ را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر کوهرنگ انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر کوهرنگ ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر کوهرنگ را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.