پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر صومای برادوست

مدرسه دارالفنون
دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه یاسین اسکندیان
یاسین اسکندیان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه هشترودی کانی شور
هشترودی کانی شور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه ولایت قرنساء
ولایت قرنساء
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه وحدت ینگجه
وحدت ینگجه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه نبوت سیدان
نبوت سیدان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه میلاد حله گوش
میلاد حله گوش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه میثم مستکان
میثم مستکان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه مولوی فیروزیان
مولوی فیروزیان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه مفتح هفتساران
مفتح هفتساران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه معین بستک آباد
معین بستک آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه معلم روند
معلم روند
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه معرفت مرنه
معرفت مرنه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه معاد مستکان
معاد مستکان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه مبعث گل شیخان
مبعث گل شیخان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه گنج دانش حسن آباد
گنج دانش حسن آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه کارگر مینگول
کارگر مینگول
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه قدس ساكان
قدس ساكان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه فرهنگ اشکه سو
فرهنگ اشکه سو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه فردوسی عمرآباد
فردوسی عمرآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه فجر گچی
فجر گچی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه فارابی هنگروان
فارابی هنگروان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه فاتح کوران
فاتح کوران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه غفار صورمان آباد
غفار صورمان آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه غزالی بردوک
غزالی بردوک
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه غدیر ملونه
غدیر ملونه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه عمار پیرانجوق
عمار پیرانجوق
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه علامه طباطبائی بچه جیک
علامه طباطبائی بچه جیک
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه عرفان اسکندرآباد
عرفان اسکندرآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه عدل غزن
عدل غزن
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه صائب خانیک
صائب خانیک
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه صابر صوفیان
صابر صوفیان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه شیخ عطار باژرگه
شیخ عطار باژرگه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه شهید فهمیده سین آباد
شهید فهمیده سین آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه شهید رجائی باوان
شهید رجائی باوان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه شهید دستغیب خره گوش
شهید دستغیب خره گوش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه شهید چمران نیچالان
شهید چمران نیچالان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه شهید بهشتی مافران
شهید بهشتی مافران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه شهید باهنرسرو
شهید باهنرسرو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه شهید باکری اشکفتیک سفلی
شهید باکری اشکفتیک سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه شهید امینی
شهید امینی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه شمس تبریزی جتر
شمس تبریزی جتر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه سلمان فارسی هشتیان
سلمان فارسی هشتیان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه سعدی جلقران
سعدی جلقران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه سبحان مجروسه
سبحان مجروسه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه رودكی
رودكی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه رضوان گله خر
رضوان گله خر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه رشد اشکفتیک علیا
رشد اشکفتیک علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه رسالت جوهنی
رسالت جوهنی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه راه نورجوجهی
راه نورجوجهی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه دهخدا بردیزی
دهخدا بردیزی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه دوازده فروردین
دوازده فروردین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه دانش آودلان
دانش آودلان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه خیام برده رش
خیام برده رش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه خلبان شهید گنبد
خلبان شهید گنبد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه حکیم خیام سلطانی
حکیم خیام سلطانی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه حدیث آسنگران
حدیث آسنگران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه حافظ گنگچین
حافظ گنگچین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه جهادک انیسی
جهادک انیسی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه جابربن حیان نوجوان
جابربن حیان نوجوان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه تقواگوران آباد
تقواگوران آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی صومای برادوست
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر صومای برادوست را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر صومای برادوست انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر صومای برادوست ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر صومای برادوست را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.