جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر چاراویماق

مدرسه عمار تریان
عمار تریان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه عسجدی ورقه علیا
عسجدی ورقه علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه صدوق یانبلاغی رود
صدوق یانبلاغی رود
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه صدرحسینی علیا
صدرحسینی علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه صحیفه
صحیفه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید یوسفی قزلجه ارشد
شهید یوسفی قزلجه ارشد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید یادگاری خرمدرق
شهید یادگاری خرمدرق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید همتی آغداغکوه
شهید همتی آغداغکوه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید ولی پورایمشجه
شهید ولی پورایمشجه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید وکیل پورکهنه قشلاق
شهید وکیل پورکهنه قشلاق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید نصیری جارچی کندی
شهید نصیری جارچی کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید نصرتی آذر
شهید نصرتی آذر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید نجاتی بابونه علیا
شهید نجاتی بابونه علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید نامی شهنوازسفلی
شهید نامی شهنوازسفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید نامجو
شهید نامجو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید میکائیل حمدی
شهید میکائیل حمدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید مدرس صوفی احمد
شهید مدرس صوفی احمد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید مختاری
شهید مختاری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید محمدزاده مهمانلو
شهید محمدزاده مهمانلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید محمد باقرصدرآغبلاغ کورانلو
شهید محمد باقرصدرآغبلاغ کورانلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید محبی
شهید محبی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید لطفی منش
شهید لطفی منش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید کلانتری آغجه مشهد
شهید کلانتری آغجه مشهد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید قهری
شهید قهری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید قنبرپورناچیت
شهید قنبرپورناچیت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید قلنجی قوجورعلیا
شهید قلنجی قوجورعلیا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید قریشی کلب کندی
شهید قریشی کلب کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید قرنی عمواوغلی سفلی
شهید قرنی عمواوغلی سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید قاضی قینرجه سفلی
شهید قاضی قینرجه سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید قاضی بارگاه
شهید قاضی بارگاه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید فلاحی پیرقلی
شهید فلاحی پیرقلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید فریادی خسروآباد
شهید فریادی خسروآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید غفاری یاغلی بلاغ
شهید غفاری یاغلی بلاغ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید غفاری قزل قلعه رشیدی
شهید غفاری قزل قلعه رشیدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید علی نجفی
شهید علی نجفی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید علی اصغری
شهید علی اصغری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید عبدالهی
شهید عبدالهی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید عباسپورخواجه شاهی
شهید عباسپورخواجه شاهی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید صمد رضایی
شهید صمد رضایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید شهبازی فرد
شهید شهبازی فرد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید شعبانی مولوی کورانلو
شهید شعبانی مولوی کورانلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید سلیمانی
شهید سلیمانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید سرآمد
شهید سرآمد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید رضایی آلقو
شهید رضایی آلقو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید رضا قربانی حاجی کندی
شهید رضا قربانی حاجی کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید رستمیان
شهید رستمیان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید رجائی گویجه قلعه
شهید رجائی گویجه قلعه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید دیالمه
شهید دیالمه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید دوستان ذاکرکندی
شهید دوستان ذاکرکندی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید دستغیب دهنو
شهید دستغیب دهنو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید دستانوند
شهید دستانوند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید حكمت
شهید حكمت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید حسین زاده قره صغیر
شهید حسین زاده قره صغیر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید حسن پور
شهید حسن پور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید حافظ کریمی
شهید حافظ کریمی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید جانبازی طالب
شهید جانبازی طالب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید توانا
شهید توانا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید تند گویان قلعه حسین آباد
شهید تند گویان قلعه حسین آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید پیر سمساری
شهید پیر سمساری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
مدرسه شهید بهشتی قره آغاج
شهید بهشتی قره آغاج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی چاراویماق
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر چاراویماق را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر چاراویماق انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر چاراویماق ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر چاراویماق را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.