سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر چاروسا

مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه هاجر جاورده
هاجر جاورده
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه وحدت دره شوره
وحدت دره شوره
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه والفجر سرچشمه موشمی
والفجر سرچشمه موشمی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه میثم تمار بردرسوان علیا
میثم تمار بردرسوان علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه مقداد کوه پنبه
مقداد کوه پنبه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه مرصاد تل سفید
مرصاد تل سفید
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه فرهنگ پاتاوه ناگچ
فرهنگ پاتاوه ناگچ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه فردوسی قلعه رئیسی
فردوسی قلعه رئیسی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه عمار حیدرآباد
عمار حیدرآباد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه عدالت مورد
عدالت مورد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه طالقانی قلعه جلو
طالقانی قلعه جلو
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید نویدی کلاب
شهید نویدی کلاب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید نامجودار گنجی
شهید نامجودار گنجی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید محمدجان شفایی دالون
شهید محمدجان شفایی دالون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید کلاهدوز آبچندار علیا
شهید کلاهدوز آبچندار علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید کشاورز بیسیتون
شهید کشاورز بیسیتون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید فهمیده کوشک
شهید فهمیده کوشک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید فروتنی گشتیار
شهید فروتنی گشتیار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید صدوقی آئینه بازار مهتاب
شهید صدوقی آئینه بازار مهتاب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید سیادتی احمدناصری
شهید سیادتی احمدناصری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید زین الدین
شهید زین الدین
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید روشن بخت ترکک
شهید روشن بخت ترکک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید روان کوه مسی
شهید روان کوه مسی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید دلیر دولاب شیرین
شهید دلیر دولاب شیرین
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید دلیر
شهید دلیر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید دشتیان آب زالوی مهتاب
شهید دشتیان آب زالوی مهتاب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید درخش الگن
شهید درخش الگن
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید خورند جاورد
شهید خورند جاورد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید خسرونژاد پیرسفید
شهید خسرونژاد پیرسفید
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید پیرامون کل بازار
شهید پیرامون کل بازار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید پرزور موردسید
شهید پرزور موردسید
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید پردل گوراب
شهید پردل گوراب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید پاکیزه گراب
شهید پاکیزه گراب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید بهادری موشمی
شهید بهادری موشمی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید بش سرچات
شهید بش سرچات
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید بتوخت ادرج
شهید بتوخت ادرج
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید بامه چهارراه
شهید بامه چهارراه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید آیین افروز فاریابتوت
شهید آیین افروز فاریابتوت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید آهسته آبله
شهید آهسته آبله
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید آمده چال کلاغ
شهید آمده چال کلاغ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید آگنه بلو
شهید آگنه بلو
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید آران کلات رئیسی
شهید آران کلات رئیسی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید آذرباربردراسون سفلی
شهید آذرباربردراسون سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید آدوس آب نوک
شهید آدوس آب نوک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید آخش گاری
شهید آخش گاری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید ایرج صبوربزرگ
شهید ایرج صبوربزرگ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید استاد شوتاور
شهید استاد شوتاور
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید ارمغان چالگرو علیا
شهید ارمغان چالگرو علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید اخشیک بلویری
شهید اخشیک بلویری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه شهید اتابک المور
شهید اتابک المور
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه سیزده آبان لاکوره
سیزده آبان لاکوره
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه سید مرتضی لاش
سید مرتضی لاش
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه سید رضی تلخه زار
سید رضی تلخه زار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه سعدی پس رش
سعدی پس رش
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه سردره امامزاده جعفر (ع)
سردره امامزاده جعفر (ع)
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه سبحان پرویزک
سبحان پرویزک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه رضی تلخه زار
رضی تلخه زار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه رضوان دشت آزادی
رضوان دشت آزادی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه حضرت مریم (س) قلعه رئیسی
حضرت مریم (س) قلعه رئیسی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه حافظ نخودکار
حافظ نخودکار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه جهاد اکبر زیرکل
جهاد اکبر زیرکل
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه تلخه زار
تلخه زار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه آیین سررش
آیین سررش
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه آران کلات
آران کلات
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر چاروسا را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر چاروسا انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر چاروسا ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر چاروسا را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.