جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر مهرستان

مدرسه کاردانش هدف
کاردانش هدف
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه سگار
سگار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه اشار
اشار
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه آشار
آشار
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه شهید باهنر مولتان
شهید باهنر مولتان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه شهید الله بخش ایرندگانی
شهید الله بخش ایرندگانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه شهید اشرفی
شهید اشرفی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه شهید اسکندر جنگی زهی کانیگک
شهید اسکندر جنگی زهی کانیگک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه شهید استبر قی گدامدر
شهید استبر قی گدامدر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه شهید احمد حملی
شهید احمد حملی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه شهدای گمنام چاه عبدالکریم
شهدای گمنام چاه عبدالکریم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه شهادت سوریچکی
شهادت سوریچکی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه شکوفه
شکوفه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه شرف
شرف
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه شرافت تاب دیم
شرافت تاب دیم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه سیمای نور نوکجو
سیمای نور نوکجو
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه سید جمال الدین اسد آبادی گوندان
سید جمال الدین اسد آبادی گوندان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه سید احمد خمینی (ره)
سید احمد خمینی (ره)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه سمانه ایرافشان
سمانه ایرافشان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه سلمان فارسی درمشوکی
سلمان فارسی درمشوکی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه سکینه نوک آباد
سکینه نوک آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه سعدی گوری
سعدی گوری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه سروش
سروش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه سران مشروطیت
سران مشروطیت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه سران ایرانشهر
سران ایرانشهر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه رستگاران
رستگاران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه رسالت چشمه هان
رسالت چشمه هان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه راضیه پیر آباد
راضیه پیر آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه ذولفقار مانش
ذولفقار مانش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه ذوالفقار
ذوالفقار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه دوازده بهمن چربک
دوازده بهمن چربک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه دانشیاران
دانشیاران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه دانشوران
دانشوران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه دارالفنون
دارالفنون
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه خیام سید آباد
خیام سید آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه خواجه نصیر طوسی
خواجه نصیر طوسی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه خواجه عبدالله انصاری
خواجه عبدالله انصاری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه خلفای راشدین
خلفای راشدین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه خدیجه کبری آشار
خدیجه کبری آشار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه خدیجه کبری
خدیجه کبری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه خاطره کهن شه سلیم
خاطره کهن شه سلیم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حیدر کرار لشکران
حیدر کرار لشکران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حمزه سیدا لشهداء
حمزه سیدا لشهداء
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حضرت یونس ماهانی
حضرت یونس ماهانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حضرت یونس (ع)
حضرت یونس (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حضرت نوح چشمه رستم
حضرت نوح چشمه رستم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حضرت مهدی (عج)
حضرت مهدی (عج)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حضرت عیسی
حضرت عیسی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حضرت عقیل
حضرت عقیل
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حضرت صالح (ع)
حضرت صالح (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حضرت شعیب ذاتنوری
حضرت شعیب ذاتنوری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حضرت شعیب (ع)
حضرت شعیب (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حضرت زینب
حضرت زینب
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حضرت رسول برزین دن کهن جان محمد
حضرت رسول برزین دن کهن جان محمد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حضرت حمزه سوخته گز
حضرت حمزه سوخته گز
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حضرت بلال زابلی
حضرت بلال زابلی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حضرت ایوب (ع)
حضرت ایوب (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه حضرت امنه (س)
حضرت امنه (س)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر مهرستان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر مهرستان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر مهرستان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر مهرستان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.