سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر مانه و سملقان

مدرسه خوارزمی
خوارزمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه حكمت
حكمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه پویا
پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه بصیرت
بصیرت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید شهریاری
شهید شهریاری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید یوسفعلی کاملی
شهید یوسفعلی کاملی
مختلط - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید واحدی رسالت 1
شهید واحدی رسالت 1
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید ناصری 2
شهید ناصری 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید ناصری 1
شهید ناصری 1
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید منوچهری
شهید منوچهری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید فهمیده 2
شهید فهمیده 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید فهمیده 1
شهید فهمیده 1
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید فضیلت قلعه بید
شهید فضیلت قلعه بید
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید غلامیان
شهید غلامیان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید عباسی آزادگان
شهید عباسی آزادگان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید صیادشیرازی محمدبردی
شهید صیادشیرازی محمدبردی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید ساعدی
شهید ساعدی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید رضائی کاستان
شهید رضائی کاستان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید رجائی حمزک
شهید رجائی حمزک
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید دوست محمدی
شهید دوست محمدی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید داوری
شهید داوری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید حسنی زنگانه
شهید حسنی زنگانه
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید جوادی 2
شهید جوادی 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید جوادی 1
شهید جوادی 1
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید پرمو 2
شهید پرمو 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید پرمو 1
شهید پرمو 1
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید بیانی
شهید بیانی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید براتی
شهید براتی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید باجگیر 2
شهید باجگیر 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید باجگیر 1
شهید باجگیر 1
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید آزادی پور 2
شهید آزادی پور 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهید آزادی پور 1
شهید آزادی پور 1
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهدای گرمک
شهدای گرمک
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهدای حسن سو
شهدای حسن سو
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهادت هاور
شهادت هاور
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهادت شپلی
شهادت شپلی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شهادت زوعلیا
شهادت زوعلیا
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شلتوت قزلها
شلتوت قزلها
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شقایقی کاریز اراز
شقایقی کاریز اراز
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شریعتی ملاحسن
شریعتی ملاحسن
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه شاکرین کلاین
شاکرین کلاین
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه سیزده آبان تاجیک
سیزده آبان تاجیک
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه سیدجمال الدین اسدآبادی درکش
سیدجمال الدین اسدآبادی درکش
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه سوخلی
سوخلی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه سلیمان خاطر قزلرقلعه
سلیمان خاطر قزلرقلعه
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه سعدی امند
سعدی امند
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه سامان قارناس
سامان قارناس
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه زرد 2
زرد 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه رسول اکرم (ص) محمدآباد کاریز
رسول اکرم (ص) محمدآباد کاریز
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه دهخدا شاتوت
دهخدا شاتوت
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه بهشتی قاضی
بهشتی قاضی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه نسترن آشخانه
نسترن آشخانه
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه تختی حاج نوروزعلی
تختی حاج نوروزعلی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه باران آباد
باران آباد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه امند
امند
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه دارا و سارا 2
دارا و سارا 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه دارا و سارا 1
دارا و سارا 1
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه خیبرحسن آباد خرتوت
خیبرحسن آباد خرتوت
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه خیام کیکانلو
خیام کیکانلو
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی برج
خواجه نصیرالدین طوسی برج
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه حمزک تلو شهید رجائی
حمزک تلو شهید رجائی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه حضرت مریم 2
حضرت مریم 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه حضرت مریم 1
حضرت مریم 1
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان خراسان شمالی مانه و سملقان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر مانه و سملقان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر مانه و سملقان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر مانه و سملقان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر مانه و سملقان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.