سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مازندران شهر میاندرود

مدرسه کاردانش کوثر اسلام آباد
کاردانش کوثر اسلام آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران میاندرود
مدرسه کاردانش فاطیما
کاردانش فاطیما
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران میاندرود
مدرسه کاردانش شهید شفیعی دارابکلا
کاردانش شهید شفیعی دارابکلا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران میاندرود
مدرسه کاردانش شهید شعبان باقری جامخانه
کاردانش شهید شعبان باقری جامخانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران میاندرود
مدرسه کاردانش حضرت خدیجه سورک
کاردانش حضرت خدیجه سورک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران میاندرود
مدرسه فنی و حرفه‌ای و کاردانش برکت
فنی و حرفه‌ای و کاردانش برکت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران میاندرود
مدرسه کاردانش شهید شریفی
کاردانش شهید شریفی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران میاندرود
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران میاندرود
مدرسه فنی وحرفه ای حجاب سورک
فنی وحرفه ای حجاب سورک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران میاندرود
مدرسه فنی شهید سورکی آزاد
فنی شهید سورکی آزاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران میاندرود
مدرسه علم و صنعت
علم و صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران میاندرود
مدرسه مولوی اسرم
مولوی اسرم
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید عرب خزائلی ولوجا
شهید عرب خزائلی ولوجا
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهیدان اسفندیاری معافی برگه
شهیدان اسفندیاری معافی برگه
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید یونسی انجیل نسام
شهید یونسی انجیل نسام
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید ولی زاده سورک
شهید ولی زاده سورک
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید ولی زاده تجن لته سفلی
شهید ولی زاده تجن لته سفلی
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید میر داماد طبقده
شهید میر داماد طبقده
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید مهاجر دارابکلا
شهید مهاجر دارابکلا
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید معافی تجن لته علیا
شهید معافی تجن لته علیا
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید مظفری اسرم
شهید مظفری اسرم
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید مطهری جامخانه بالا
شهید مطهری جامخانه بالا
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید مرادی زارعی کیاپی
شهید مرادی زارعی کیاپی
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید فولادی ماکران
شهید فولادی ماکران
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید عباسی طبقده
شهید عباسی طبقده
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید طالبی ورکلا
شهید طالبی ورکلا
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید صباغ دارابکلا
شهید صباغ دارابکلا
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید سینا عزت الدین
شهید سینا عزت الدین
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید سورکی آزاد نکاء چوب
شهید سورکی آزاد نکاء چوب
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید رئیسیان چماز تپه
شهید رئیسیان چماز تپه
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید دوستدار قاجار خیل خورندین
شهید دوستدار قاجار خیل خورندین
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید دوستدار سوربن
شهید دوستدار سوربن
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید حسنی بزمین آباد
شهید حسنی بزمین آباد
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید ثنایی پور شهریار کنده
شهید ثنایی پور شهریار کنده
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید تورانی تازه آباد سپاه
شهید تورانی تازه آباد سپاه
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید تقی زاده زیت سفلی
شهید تقی زاده زیت سفلی
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید تقوی لالیم
شهید تقوی لالیم
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید برزگر بادله
شهید برزگر بادله
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید باقری جامخانه بالا
شهید باقری جامخانه بالا
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید آهنگر دارابی اوسا
شهید آهنگر دارابی اوسا
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید اکبری پلنگ آزاد بیشه سر
شهید اکبری پلنگ آزاد بیشه سر
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید اسدیان سورک
شهید اسدیان سورک
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهدای قندارخیل
شهدای قندارخیل
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهدای زیت علیا
شهدای زیت علیا
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهدای حلومسر
شهدای حلومسر
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه زهرا شاهسوارانی
زهرا شاهسوارانی
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه بوعلی سینا
بوعلی سینا
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه بهار آرزو جامخانه
بهار آرزو جامخانه
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه آیت اله طالقانی دلمرز
آیت اله طالقانی دلمرز
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه آرش جامخانه
آرش جامخانه
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه اکبرشاهسوارانی
اکبرشاهسوارانی
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه قائم اسرم
قائم اسرم
پسرانه - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه بوعلی
بوعلی
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه کوشا
کوشا
نامشخص - دبستان مازندران میاندرود
مدرسه شهید اکبری
شهید اکبری
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران میاندرود
مدرسه 22 بهمن سورک
22 بهمن سورک
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران میاندرود
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران میاندرود
مدرسه مرحوم کمیل دباغیان
مرحوم کمیل دباغیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران میاندرود
مدرسه مرحوم علیرضا دباغیان
مرحوم علیرضا دباغیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران میاندرود
مدرسه مرحوم رزاقی
مرحوم رزاقی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران میاندرود
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مازندران شهر میاندرود را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مازندران شهر میاندرود انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مازندران شهر میاندرود ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مازندران شهر میاندرود را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.