پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر خوسف خوسف

مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی خوسف
مدرسه کاردانش حجاب خور
کاردانش حجاب خور
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی خوسف
مدرسه کاردانش دارالفنون
کاردانش دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی خوسف
مدرسه فنی و حرفه‌ای اندیشه
فنی و حرفه‌ای اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی خوسف
مدرسه طالب آباد حکیم
طالب آباد حکیم
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه صلک
صلک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه شهیدین جان احمدی
شهیدین جان احمدی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه شهیدان ایوبی
شهیدان ایوبی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه شهید عبدالهی
شهید عبدالهی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه شهید شبانی
شهید شبانی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه شهید خادمی
شهید خادمی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه شهید بارانی
شهید بارانی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه شهید آزرده  مزار شاه سلیمان علی
شهید آزرده مزار شاه سلیمان علی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه شادان
شادان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه سیوجان شهید مقری
سیوجان شهید مقری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه سیدان
سیدان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه سیب چاه وحدت
سیب چاه وحدت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه سلم آباد پیام شهید
سلم آباد پیام شهید
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه سروباد شهید حسن بهمدی
سروباد شهید حسن بهمدی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه سردار شهید محمد قهرمان خوسف
سردار شهید محمد قهرمان خوسف
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه سرپرچ شهید ابراهیم یوسفی
سرپرچ شهید ابراهیم یوسفی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه روبیات سوم شعبان
روبیات سوم شعبان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه رزگ ماهمیران  حریت
رزگ ماهمیران حریت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه دولت آباد فردوسی
دولت آباد فردوسی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه دم روباه
دم روباه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه دانش دهمیر
دانش دهمیر
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه خوسف دوازده بهمن
خوسف دوازده بهمن
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه خوسف ابن حسام
خوسف ابن حسام
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه خور شهید مهدی زنگوئی
خور شهید مهدی زنگوئی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه خرم
خرم
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه حصاردار باغ
حصاردار باغ
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه حامی
حامی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه چهکندگل شهید محمدی
چهکندگل شهید محمدی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه چاه ولیعصر 4
چاه ولیعصر 4
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه چاه ولیعصر 3 شریعت
چاه ولیعصر 3 شریعت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه چاه ولیعصر 1
چاه ولیعصر 1
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه چاه قدس
چاه قدس
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه چاه طالقانی
چاه طالقانی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه چاه سلمان فارسی
چاه سلمان فارسی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه چاه زینی
چاه زینی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه جومیان شهید ضابطی
جومیان شهید ضابطی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه تقی آباد ماژان تقوی
تقی آباد ماژان تقوی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه تقی آباد بید
تقی آباد بید
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه تقاب شهید رضائی
تقاب شهید رضائی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه پیرود فضیلت
پیرود فضیلت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه پویش
پویش
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه پنج تن آل عبا
پنج تن آل عبا
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه بین آباد شهید تاجدینی
بین آباد شهید تاجدینی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه بیشه معدن
بیشه معدن
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه بصیران شهید شاه پردلی
بصیران شهید شاه پردلی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه برمزید
برمزید
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه برکت خوسف
برکت خوسف
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه آل الله
آل الله
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه آرک صداقت
آرک صداقت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه اکبرآباد گیو تکبیر
اکبرآباد گیو تکبیر
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه اصغریه محراب
اصغریه محراب
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه اسوه نصرآباد هردنگ
اسوه نصرآباد هردنگ
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه یوش فتح
یوش فتح
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه همند هجرت
همند هجرت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه همچ مقداد
همچ مقداد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه والفجر علی آباد تقاب
والفجر علی آباد تقاب
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه نوغاب خور شهید خلیلی
نوغاب خور شهید خلیلی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه نصرآباد شهید قائمی
نصرآباد شهید قائمی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه میناخون فضل
میناخون فضل
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
مدرسه میثاق
میثاق
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی خوسف
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر خوسف خوسف را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر خوسف خوسف انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر خوسف خوسف ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر خوسف خوسف را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.