سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر فیروزه

مدرسه کاردانش امام حسین (ع)
کاردانش امام حسین (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی فیروزه
مدرسه کاردانش شهدای گرماب
کاردانش شهدای گرماب
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی فیروزه
مدرسه کار دانش شهدای شهر همت آباد
کار دانش شهدای شهر همت آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی کاشمر
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید یوسفعلی عارفخانی
شهید یوسفعلی عارفخانی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید یعقوب کریمی شرق
شهید یعقوب کریمی شرق
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید موسی ناوشکی
شهید موسی ناوشکی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید مرزانی
شهید مرزانی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید محمود توزنده جانی
شهید محمود توزنده جانی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید محمدرضا شورئی
شهید محمدرضا شورئی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید محمدرضا شورابی
شهید محمدرضا شورابی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید محمدتقی عارفخانی
شهید محمدتقی عارفخانی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید محمدتقی آبادی
شهید محمدتقی آبادی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید محمد محمدی
شهید محمد محمدی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید محمد کمالی
شهید محمد کمالی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید محمد چوبداری
شهید محمد چوبداری
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید محسن کلاهدوز
شهید محسن کلاهدوز
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید قاسمعلی گرمابی
شهید قاسمعلی گرمابی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید غلامعلی حسینی
شهید غلامعلی حسینی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید غلامحسین یوسفی
شهید غلامحسین یوسفی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید غلامحسین جعفری
شهید غلامحسین جعفری
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید علی توزنجانی
شهید علی توزنجانی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید علی اصغر کابلی
شهید علی اصغر کابلی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید عبدالله آبادی
شهید عبدالله آبادی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید عباسعلی عابدی
شهید عباسعلی عابدی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید عباس چزگی
شهید عباس چزگی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید صفرعلی طوسی
شهید صفرعلی طوسی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید سید جعفر حسینی
شهید سید جعفر حسینی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید روکش
شهید روکش
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید روح الله عطائی
شهید روح الله عطائی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید رمضانعلی جلال آبادی
شهید رمضانعلی جلال آبادی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید رمضانعلی پیرانی
شهید رمضانعلی پیرانی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید رضا سلیمانی
شهید رضا سلیمانی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید رضا امینی
شهید رضا امینی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید رحمت اله مژد کانلو
شهید رحمت اله مژد کانلو
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید رحمت اله قلعه یزدانی
شهید رحمت اله قلعه یزدانی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید دکتر بهشتی
شهید دکتر بهشتی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید دستجردی
شهید دستجردی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید حسین قره باغی
شهید حسین قره باغی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید حسین فیض آبادی
شهید حسین فیض آبادی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید حسین اصغر بازوبندی
شهید حسین اصغر بازوبندی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید حسن رحیم آبادی
شهید حسن رحیم آبادی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید حسن دمور
شهید حسن دمور
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید حسن خیرآبادی
شهید حسن خیرآبادی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید تیمور نیرآبادی
شهید تیمور نیرآبادی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید پور طاهری
شهید پور طاهری
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید امیر گرمابی
شهید امیر گرمابی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید امان آبادی
شهید امان آبادی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید اسماعیل گرمابی
شهید اسماعیل گرمابی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید اسداله عاشق
شهید اسداله عاشق
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید اسحق رشیدآبادی
شهید اسحق رشیدآبادی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهید ابوالقاسم دلدار
شهید ابوالقاسم دلدار
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهدای همت آباد زمانی
شهدای همت آباد زمانی
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهدای نیرآباد
شهدای نیرآباد
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهدای شورورز
شهدای شورورز
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهدای زروند
شهدای زروند
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهدای دولت آباد
شهدای دولت آباد
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهدای تپه جیک
شهدای تپه جیک
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه شهدای بتو
شهدای بتو
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه رباط
رباط
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه دین و دانش
دین و دانش
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
مدرسه حیدر آباد
حیدر آباد
مختلط - دبستان خراسان رضوی فیروزه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر فیروزه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر فیروزه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر فیروزه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر فیروزه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.