جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر چگنه

مدرسه کار دانش امیر کبیر شبانه روزی
کار دانش امیر کبیر شبانه روزی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید نورالله کاظمیان
شهید نورالله کاظمیان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید مهرداد سرایی
شهید مهرداد سرایی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید محمدی کلبین
شهید محمدی کلبین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید محمد مفتح
شهید محمد مفتح
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید محمد علی انچگانی
شهید محمد علی انچگانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید محمد رضا تاتاری
شهید محمد رضا تاتاری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید محمد اسماعیل طالبی
شهید محمد اسماعیل طالبی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید قره گلی گاوکش
شهید قره گلی گاوکش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید غلامرضا ارباب بهارعلی
شهید غلامرضا ارباب بهارعلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید علی اکبر محمدی
شهید علی اکبر محمدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید علی اکبر برزنونی
شهید علی اکبر برزنونی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید علی اصغر طیبی
شهید علی اصغر طیبی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید عبدالغفور صداقت مروجی
شهید عبدالغفور صداقت مروجی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید عبدالعلی محمودی
شهید عبدالعلی محمودی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید طهماسبی
شهید طهماسبی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید صمد ابراهیمی
شهید صمد ابراهیمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید سیف اله شریفی
شهید سیف اله شریفی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید سوختانلو
شهید سوختانلو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید رجبعلی سبحانی دزق
شهید رجبعلی سبحانی دزق
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید رجبعلی برزنونی
شهید رجبعلی برزنونی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید داود سلطانی
شهید داود سلطانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید حسین اصغر کلیدری
شهید حسین اصغر کلیدری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید حسین اصغر بشکنی
شهید حسین اصغر بشکنی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید حسن کفتری
شهید حسن کفتری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید پور سعادت
شهید پور سعادت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید بیات
شهید بیات
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید باب اله سبزی
شهید باب اله سبزی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید ایزد پناه
شهید ایزد پناه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید اصلان ساقی
شهید اصلان ساقی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید اسدالله رضایی
شهید اسدالله رضایی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید احمد باقری
شهید احمد باقری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید ابوطالب رحیمی
شهید ابوطالب رحیمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهدای زهان
شهدای زهان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهدای تیران
شهدای تیران
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه دكتر حبیب صادقی
دكتر حبیب صادقی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه حضرت محمد (ص)
حضرت محمد (ص)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه بصیری
بصیری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرولایت
مدرسه صادقی
صادقی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه نیک نام حاج حسن صادقی
نیک نام حاج حسن صادقی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید محمودی
شهید محمودی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید عبدالحمید محمودی
شهید عبدالحمید محمودی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه ریحانه النبی (س)
ریحانه النبی (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه حضرت خدیجه (س)
حضرت خدیجه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه آمنه
آمنه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی سرولایت
مدرسه شهيد علی عسکری
شهيد علی عسکری
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی سرولایت
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی سرولایت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر چگنه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر چگنه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر چگنه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر چگنه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.