سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر زبرخان زبرخان

مدرسه مهر افشان باغشن 1
مهر افشان باغشن 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه مظهر دانش
مظهر دانش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه گنج دانش
گنج دانش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید مهر افشان باغشن 2
شهید مهر افشان باغشن 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید محمد شرفی اسحق آباد
شهید محمد شرفی اسحق آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید عبدا...حیدری 2
شهید عبدا...حیدری 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید عبدا.. حیدری 1
شهید عبدا.. حیدری 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهدای اسحق آباد
شهدای اسحق آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه دکتر علی شریعتی 2
دکتر علی شریعتی 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه دکتر علی شریعتی 1
دکتر علی شریعتی 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه نور ایمان قدمگاه
نور ایمان قدمگاه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه معصومه خمسه
معصومه خمسه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه مجد آباد
مجد آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید یونس ایروانی
شهید یونس ایروانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید وحدتی سعیدیه
شهید وحدتی سعیدیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید هراتی عصمت آباد
شهید هراتی عصمت آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید مهرافشان باغشن
شهید مهرافشان باغشن
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید مصطفی بربری نژادقره داش
شهید مصطفی بربری نژادقره داش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید محمدکمال اسدی
شهید محمدکمال اسدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید محمدعلی هراتی جهان آباد
شهید محمدعلی هراتی جهان آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید محمدشرفی اسحق آباد
شهید محمدشرفی اسحق آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید محمدرضا زارعی موشان
شهید محمدرضا زارعی موشان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید محمدرضا بوژمهرانی
شهید محمدرضا بوژمهرانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید محمددانه
شهید محمددانه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید محمدحسین رجائی عبداله آباد
شهید محمدحسین رجائی عبداله آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید محمد قدمگاهی محسن آباد
شهید محمد قدمگاهی محسن آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید محمد علی رحمانی خروعلیا 1
شهید محمد علی رحمانی خروعلیا 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید محمد حسین رجایی
شهید محمد حسین رجایی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید قربانعلی حشمتی محمد آباد
شهید قربانعلی حشمتی محمد آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید قدمیاری خرو علیا
شهید قدمیاری خرو علیا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید غلامرضا حریمی
شهید غلامرضا حریمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید علی درودی 2
شهید علی درودی 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید علی درودی 1
شهید علی درودی 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید علی اکبرایروانی کلاته اقبال
شهید علی اکبرایروانی کلاته اقبال
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید علی اكبر برجی
شهید علی اكبر برجی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید عبدالله حیدری ساحل برج
شهید عبدالله حیدری ساحل برج
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید عباسعلی حشمتی
شهید عباسعلی حشمتی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید عباسعلی پوستفروشان
شهید عباسعلی پوستفروشان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید ظرفی 2
شهید ظرفی 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید ظرفی
شهید ظرفی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید شریعتی گرینه
شهید شریعتی گرینه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید سید احمد قدمگاهی 2
شهید سید احمد قدمگاهی 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید سید احمد قدمگاهی 1
شهید سید احمد قدمگاهی 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید رضا قدمگاهی دولت آباد
شهید رضا قدمگاهی دولت آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید رضا عباسی حاجی آباد
شهید رضا عباسی حاجی آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید رحمت اله رحمانی
شهید رحمت اله رحمانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید رجبعلی بیگی
شهید رجبعلی بیگی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید حسین فخری
شهید حسین فخری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید حسین تازیکی یوسف آباد
شهید حسین تازیکی یوسف آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید حسین بلوچی
شهید حسین بلوچی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید حسن کمالی اسحق آباد
شهید حسن کمالی اسحق آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید حسن باغشنی
شهید حسن باغشنی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید تقی قدمیاری
شهید تقی قدمیاری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید برودی بازحیدر
شهید برودی بازحیدر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید آهوئی
شهید آهوئی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید اسدی حصار
شهید اسدی حصار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید احمد كاریزنوی
شهید احمد كاریزنوی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهید ابوالقاسم ثابت علی
شهید ابوالقاسم ثابت علی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهدای دیزباد
شهدای دیزباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهدای دهنو هاشم آباد
شهدای دهنو هاشم آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
مدرسه شهدای خروین
شهدای خروین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زبرخان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر زبرخان زبرخان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر زبرخان زبرخان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر زبرخان زبرخان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر زبرخان زبرخان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.