شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زابل

مدرسه کاردانش امیرالمومنین
کاردانش امیرالمومنین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه کاردانش فجر صبح
کاردانش فجر صبح
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه کاردانش شهید سراوانی
کاردانش شهید سراوانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه شهید محمدعلی ضابطی
شهید محمدعلی ضابطی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه نسترن
نسترن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه حرفه ای مینا
حرفه ای مینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه ابوالفضل محمد قاسمی
ابوالفضل محمد قاسمی
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه سنا پردل
سنا پردل
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه نبوت
نبوت
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه دختران آفتاب
دختران آفتاب
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه دانش دانشگاه
دانش دانشگاه
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه شکوفه های ولایت
شکوفه های ولایت
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه شکوفه های ولایت
شکوفه های ولایت
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه دانش دانشگاه
دانش دانشگاه
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه ولی عصر
ولی عصر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه وحدت پل اسبی
وحدت پل اسبی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه هامون
هامون
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه نبوت اخوند
نبوت اخوند
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه قلعه رستم
قلعه رستم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه فیضیه محمد آباد
فیضیه محمد آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه فیضیه
فیضیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه فضیلت چهار خمی
فضیلت چهار خمی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه فجر محمد آباد
فجر محمد آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه عدل
عدل
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه صدیق
صدیق
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شورای شهرک
شورای شهرک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهیدان ارجمندی
شهیدان ارجمندی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید هراتی
شهید هراتی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید نیكی
شهید نیكی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید ناظری
شهید ناظری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید موسی نوری قلعه نو
شهید موسی نوری قلعه نو
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید مسلم کیخا
شهید مسلم کیخا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید مراد علی سرگزی
شهید مراد علی سرگزی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید مدرس اسلام آباد
شهید مدرس اسلام آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید محمد قربانی سنچولی
شهید محمد قربانی سنچولی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید عراقی حسین آباد
شهید عراقی حسین آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید عبدی
شهید عبدی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید عالی مجتمع دشت ورمال
شهید عالی مجتمع دشت ورمال
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید ظریفی جمال آباد
شهید ظریفی جمال آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید سیا سر محمد صفر
شهید سیا سر محمد صفر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید رهدار
شهید رهدار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید رستم نوری
شهید رستم نوری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید راه انجام مجتمع سالاری
شهید راه انجام مجتمع سالاری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید پودینه
شهید پودینه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید بولاقی
شهید بولاقی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید بهشتی دک ده مرده
شهید بهشتی دک ده مرده
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید براهوی مسافر کلاتی
شهید براهوی مسافر کلاتی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید آسوده
شهید آسوده
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید ارجمندی کیخا
شهید ارجمندی کیخا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهید اذریان سدکی
شهید اذریان سدکی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهدای هفت تیر
شهدای هفت تیر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهدای هسته ای
شهدای هسته ای
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه شهدای کوشه علیا
شهدای کوشه علیا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زابل را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زابل انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زابل ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زابل را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.