شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر شهر صدرا

مدرسه شهدای قشقایی تیره رحیمی
شهدای قشقایی تیره رحیمی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید جبار دهقان تیره علی عسکرلو
شهید جبار دهقان تیره علی عسکرلو
مختلط - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید ساری کرمی
شهید ساری کرمی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه ابوذر عابدی
ابوذر عابدی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید زینل وزیری نیا
شهید زینل وزیری نیا
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه ابوذر مردانلو
ابوذر مردانلو
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید رضا شهبازی شورباخورلو
شهید رضا شهبازی شورباخورلو
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه ابوذر فیلوند
ابوذر فیلوند
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید رضا ایلون 2
شهید رضا ایلون 2
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه ابوذر شبانکاره
ابوذر شبانکاره
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید رستم قربانی کرمانی
شهید رستم قربانی کرمانی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه ابوذرتیره شورباخورلو
ابوذرتیره شورباخورلو
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید رجائی گوجلو
شهید رجائی گوجلو
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه اباصالح عابدی عبدالیوسفی
اباصالح عابدی عبدالیوسفی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید رجائی گله زن
شهید رجائی گله زن
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید رجائی حاجی محمدلو1
شهید رجائی حاجی محمدلو1
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید رجائی تیره نمدی
شهید رجائی تیره نمدی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید رجائی تیره طیبی
شهید رجائی تیره طیبی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید رجائی تقی بیگلو
شهید رجائی تقی بیگلو
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید رجایی کله لو
شهید رجایی کله لو
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید راهدار صادقی
شهید راهدار صادقی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید دستغیب کورش
شهید دستغیب کورش
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید دستغیب غنی
شهید دستغیب غنی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید دستغیب عمله
شهید دستغیب عمله
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید دستغیب علمدار لو
شهید دستغیب علمدار لو
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید دستغیب خیراتلو
شهید دستغیب خیراتلو
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید دستغیب چلنگر
شهید دستغیب چلنگر
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید دستغیب تیره طیبی
شهید دستغیب تیره طیبی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید دستغیب بوربور
شهید دستغیب بوربور
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید خلیل سلیمی لر
شهید خلیل سلیمی لر
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید حسین موسوی شور باخورلو
شهید حسین موسوی شور باخورلو
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید حسین مرادی تیره یلمه ای
شهید حسین مرادی تیره یلمه ای
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید حسین فهمیده ملک حسینی
شهید حسین فهمیده ملک حسینی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید حسین خردمند ایگدر
شهید حسین خردمند ایگدر
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید حسین خرازی لبوموسی
شهید حسین خرازی لبوموسی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید حسین بهمن پورمیچک
شهید حسین بهمن پورمیچک
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید حسن سلیمانی شیری
شهید حسن سلیمانی شیری
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید حسن تاویلی
شهید حسن تاویلی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید حاتم مرادی تیره شیری
شهید حاتم مرادی تیره شیری
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید چمران توابع
شهید چمران توابع
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید چمران مراد شفیعی
شهید چمران مراد شفیعی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید چمران اخچلو
شهید چمران اخچلو
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید جهانگیر محمدی ایگدر
شهید جهانگیر محمدی ایگدر
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید جهانبخش ارجمندی کهواده
شهید جهانبخش ارجمندی کهواده
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید جوانبخت تیره مهترخانه
شهید جوانبخت تیره مهترخانه
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید جواد احمد آبادی تیره یلمه ای
شهید جواد احمد آبادی تیره یلمه ای
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید جمشید غلامی تیره محمدرضایی
شهید جمشید غلامی تیره محمدرضایی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید جلال قلندری بهلولی
شهید جلال قلندری بهلولی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید جعفر تارخ برام خانی
شهید جعفر تارخ برام خانی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید جاهدیان
شهید جاهدیان
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید تورج شهوند تیره کلمبه ای
شهید تورج شهوند تیره کلمبه ای
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید پورمنش تیره اولاد حسینی
شهید پورمنش تیره اولاد حسینی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید پناهی
شهید پناهی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید پرویزی قره یارلو
شهید پرویزی قره یارلو
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید پرویزفروردین کهواره
شهید پرویزفروردین کهواره
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید بیژن بهلولی تیره بهلولی
شهید بیژن بهلولی تیره بهلولی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید بهشتی کرملو
شهید بهشتی کرملو
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید بهشتی علی عسکر لو
شهید بهشتی علی عسکر لو
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید بهشتی سهمدینی
شهید بهشتی سهمدینی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید بهشتی سقلمچی
شهید بهشتی سقلمچی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید بهشتی جلالی
شهید بهشتی جلالی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید بهشتی تیره لر
شهید بهشتی تیره لر
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید بهشتی آلقلی
شهید بهشتی آلقلی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید باهنر لک
شهید باهنر لک
نامشخص - دبستان فارس عشایری
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر شهر صدرا را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر شهر صدرا انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر شهر صدرا ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر شهر صدرا را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.