شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اردبیل شهر مشگین شهر

مدرسه كاردانش رازی جبدرق
كاردانش رازی جبدرق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه كاردانش حكمت قصابه
كاردانش حكمت قصابه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش هاشمی رفسنجانی
کاردانش هاشمی رفسنجانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش شهید بنی هاشم
کاردانش شهید بنی هاشم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش خلیج فارس
کاردانش خلیج فارس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش توحید
کاردانش توحید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش باغچه بان
کاردانش باغچه بان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش دکتر محبوب 2
کاردانش دکتر محبوب 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش قمر بنی هاشم
کاردانش قمر بنی هاشم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش آسیه
کاردانش آسیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش دانش
کاردانش دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه فنی بنت الهدی
فنی بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل مشگین شهر
مدرسه فنی آزادگان شعبان
فنی آزادگان شعبان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل مشگین شهر
مدرسه دانش 1
دانش 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل مشگین شهر
مدرسه تربیت بدنی شهید چمران
تربیت بدنی شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل مشگین شهر
مدرسه آیت اله مشکینی آلنی
آیت اله مشکینی آلنی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل مشگین شهر
مدرسه آسیه 2
آسیه 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل مشگین شهر
مدرسه شیخ طوسی
شیخ طوسی
پسرانه - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه فرهادیان
فرهادیان
پسرانه - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه توحید
توحید
دخترانه - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه شهید ولیزاده
شهید ولیزاده
دخترانه - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه عترت کوجنق
عترت کوجنق
دخترانه - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه کوثر
کوثر
دخترانه - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه موئیل
موئیل
دخترانه - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه حضرت ولیعصر
حضرت ولیعصر
پسرانه - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه شهید ولیزاده
شهید ولیزاده
پسرانه - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه ولیعصر 2
ولیعصر 2
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه ولیعصر 1
ولیعصر 1
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه والفجرقوزلوجه
والفجرقوزلوجه
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه نصربلوس
نصربلوس
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه میرداماد میرکندی
میرداماد میرکندی
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه میثاق نیاز
میثاق نیاز
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه مهرجبدرق
مهرجبدرق
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه مهرتازه کند
مهرتازه کند
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه مهتاب
مهتاب
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه مقدادوله زیر
مقدادوله زیر
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه معلم شهید صفرزاده کوجنق
معلم شهید صفرزاده کوجنق
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه مسلم بن عقیل عربلو
مسلم بن عقیل عربلو
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه محمدامین پاشابیگلو
محمدامین پاشابیگلو
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه محدثه باللوجه
محدثه باللوجه
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه مالک اشترخانباز
مالک اشترخانباز
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه لقمان 2
لقمان 2
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه کمیل لگران
کمیل لگران
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه قیام احمدآباد 2
قیام احمدآباد 2
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه قیام احمدآباد 1
قیام احمدآباد 1
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه فلاح ساچلو
فلاح ساچلو
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه فرهادیان 2
فرهادیان 2
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه فردوسی 1
فردوسی 1
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه فدک 2
فدک 2
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه فتح نصرآباد
فتح نصرآباد
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه عمار جعفرآباد
عمار جعفرآباد
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه عسگر نظری قصابه
عسگر نظری قصابه
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه عبادت دستگیر
عبادت دستگیر
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه صداقت بارزیل
صداقت بارزیل
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه شیخ ابوالحسن مشكینی
شیخ ابوالحسن مشكینی
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه شهید نعمتی گلرمحمدحسن
شهید نعمتی گلرمحمدحسن
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه شهید نظری حیق
شهید نظری حیق
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
مدرسه شهید نظرزاده 2
شهید نظرزاده 2
نامشخص - دبستان اردبیل مشگین شهر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اردبیل شهر مشگین شهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اردبیل شهر مشگین شهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اردبیل شهر مشگین شهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اردبیل شهر مشگین شهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.