چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه ناحیه

مدرسه کاردانش مبتکران 1
کاردانش مبتکران 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه کوشا
کوشا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه رستگار
رستگار
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه حاجی آباد
حاجی آباد
مختلط - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه هجرت 2
هجرت 2
پسرانه - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه شهید محمد علی یوسفی
شهید محمد علی یوسفی
پسرانه - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه طهنه سفلی
طهنه سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه طاویران سفلی
طاویران سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه شادمان
شادمان
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه سیاه بیدسفلی رجائی
سیاه بیدسفلی رجائی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه سیابان
سیابان
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه سرین سراب
سرین سراب
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه سرزل جلالوند
سرزل جلالوند
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه سرجوب عثمانوند
سرجوب عثمانوند
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه سرارود
سرارود
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه سراب سرفیروزآباد
سراب سرفیروزآباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه سخر علیا
سخر علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه سخر سفلی
سخر سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه سامله علیا
سامله علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه روستای سامله سفلی
روستای سامله سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه زینلان جلالوند
زینلان جلالوند
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه زینلان بایوند
زینلان بایوند
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه زنگیشه
زنگیشه
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه زنگی
زنگی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه زمان آباد
زمان آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه رحیم آباد رجائی
رحیم آباد رجائی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه دیون
دیون
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه دیلانچی
دیلانچی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه دهسوار
دهسوار
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه دار بدره
دار بدره
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه خوبیاران علیا
خوبیاران علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه خوبیاران سفلی
خوبیاران سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه حصار سفید
حصار سفید
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه چوبدراز
چوبدراز
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه چنارجلالوند
چنارجلالوند
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه چله
چله
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه چشمه ماکان
چشمه ماکان
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه چشمه گچ
چشمه گچ
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه چشمه سرخ
چشمه سرخ
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه چالاب
چالاب
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه جیرانبلاغ
جیرانبلاغ
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه جلو
جلو
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه تیشه کن
تیشه کن
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه توبره ریز
توبره ریز
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه تلل
تلل
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه پلکانه
پلکانه
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه پشته کش
پشته کش
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه پرگلی
پرگلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه پاچقا
پاچقا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه بزگدارسفلی
بزگدارسفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه بریموند
بریموند
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه بان رمضان
بان رمضان
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه بالاگبری
بالاگبری
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه باقله
باقله
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه باغطیفون
باغطیفون
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه باغ کرمبگ
باغ کرمبگ
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه انجیرک
انجیرک
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه انارک رجائی
انارک رجائی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه رودکی
رودکی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه رضوان رجایی 1
رضوان رجایی 1
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه رضوان رجایی 2
رضوان رجایی 2
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.