دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر عشایری عشایری

مدرسه کاردانش ابتکار
کاردانش ابتکار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه یاسر طلینه 2
یاسر طلینه 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه یاسر طلینه 1
یاسر طلینه 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه یادگارامام دره شنگی 2
یادگارامام دره شنگی 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه یادگار امام دره شنگی
یادگار امام دره شنگی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه هفت تیر چشمه خانی 2
هفت تیر چشمه خانی 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه هجرت بادامستان 2
هجرت بادامستان 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه هجرت بادامستان 1
هجرت بادامستان 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه هجرت آبزاء
هجرت آبزاء
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه وحدت گوران
وحدت گوران
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه وحدت بارز
وحدت بارز
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه نورآتشگاه 1
نورآتشگاه 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه نور آتشگاه 2
نور آتشگاه 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه نبوت شرمک علیاء 2
نبوت شرمک علیاء 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه نبوت شرمک علیا  1
نبوت شرمک علیا 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه مهندس فروزانفر چالدراز 2
مهندس فروزانفر چالدراز 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه مهندس علی رضا فروزانفر چالدراز غلامعلی
مهندس علی رضا فروزانفر چالدراز غلامعلی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه مهر آب کلایه
مهر آب کلایه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه مولوی دورک
مولوی دورک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه معلمین راهنما
معلمین راهنما
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه معلم شهید
معلم شهید
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه معراج آب گنجی 2
معراج آب گنجی 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه معراج آب گنجی 1
معراج آب گنجی 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه محمد تقی داورپناه چلکو
محمد تقی داورپناه چلکو
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه گلهاتپا 2
گلهاتپا 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه گلهاتپا 1
گلهاتپا 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه کمیل 2
کمیل 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه کمیل 1
کمیل 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه قدس دلی سردشت
قدس دلی سردشت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه فردوسی غربا
فردوسی غربا
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه فدائیان اسلام ده تل گود سرد
فدائیان اسلام ده تل گود سرد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه فدائیان اسلام ده تل 2
فدائیان اسلام ده تل 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه فجر سرقلعه
فجر سرقلعه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه فاطمیه 2
فاطمیه 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه فاطمیه 1
فاطمیه 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه فاطمه بختیاری
فاطمه بختیاری
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه عماردره محک 2
عماردره محک 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه عماردره محک
عماردره محک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه عمار دهکهنه 2
عمار دهکهنه 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه عمار دهکهنه
عمار دهکهنه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه علم و ادب
علم و ادب
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه علم الهدی شهرك شوارز
علم الهدی شهرك شوارز
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه علم الهدی 2
علم الهدی 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه علامه طباطبائی دهگاه 2
علامه طباطبائی دهگاه 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه علامه طباطبائی دهگاه
علامه طباطبائی دهگاه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه عصمت ساخت سردشت
عصمت ساخت سردشت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه طلوع له دراز
طلوع له دراز
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه صداقت بندون وزیتی
صداقت بندون وزیتی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه شهید یعقوب کریمی دره عشق
شهید یعقوب کریمی دره عشق
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه شهید مفتح آبزیر 2
شهید مفتح آبزیر 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه شهید مفتح آبزیر
شهید مفتح آبزیر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه شهید مطهری عدوک
شهید مطهری عدوک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه شهید مطهری سررک
شهید مطهری سررک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه شهید مطهری دره روآب
شهید مطهری دره روآب
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه شهید مطهری جوزستان
شهید مطهری جوزستان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه شهید مدنی کریم آباد
شهید مدنی کریم آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه شهید محمد چغاز
شهید محمد چغاز
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه شهید قیاسی کلکله
شهید قیاسی کلکله
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه شهید فهمیده پل بارز 2
شهید فهمیده پل بارز 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری عشایری
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر عشایری عشایری را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر عشایری عشایری انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر عشایری عشایری ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر عشایری عشایری را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.