سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر بجنورد بجنورد

مدرسه کاردانش سیرجانیان
کاردانش سیرجانیان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش بنت الهدی 1
کاردانش بنت الهدی 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش خلیج فارس
کاردانش خلیج فارس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش محب الرضا
کاردانش محب الرضا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش مهرگان
کاردانش مهرگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش مهدیه
کاردانش مهدیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش ثارالله
کاردانش ثارالله
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش مهر رضا
کاردانش مهر رضا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش خاتم
کاردانش خاتم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش سوره
کاردانش سوره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش شهید عفتی
کاردانش شهید عفتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش نگاره
کاردانش نگاره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش معراج ارکان
کاردانش معراج ارکان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش شهداء اردکان
کاردانش شهداء اردکان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش خیام چناران
کاردانش خیام چناران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش شهدای نوده
کاردانش شهدای نوده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش حضرت فاطمه (س)
کاردانش حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش شهدای نصیری
کاردانش شهدای نصیری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش شهید حامی
کاردانش شهید حامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش مهارت
کاردانش مهارت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش سالوک
کاردانش سالوک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش شهید شهریاری
کاردانش شهید شهریاری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش ام سلمه
کاردانش ام سلمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش عالمیه
کاردانش عالمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش پویندگان دانش پرواز
کاردانش پویندگان دانش پرواز
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش علامه جعفری
کاردانش علامه جعفری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش امام صادق (ع)
کاردانش امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه حرفه‌ای عارف بجنوردی
حرفه‌ای عارف بجنوردی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی بجنورد
مدرسه فنی رشد
فنی رشد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی بجنورد
مدرسه ارمغان دانش
ارمغان دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی بجنورد
مدرسه حرفه‌ای محمودیه 20
حرفه‌ای محمودیه 20
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی بجنورد
مدرسه سيد جمال الدين اسدآبادی
سيد جمال الدين اسدآبادی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی بجنورد
مدرسه فنی شهید مدرس
فنی شهید مدرس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی بجنورد
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی بجنورد
مدرسه پردازش
پردازش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی بجنورد
مدرسه صدرا
صدرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی بجنورد
مدرسه حرفه‌ای دارالفنون
حرفه‌ای دارالفنون
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی بجنورد
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه گریوان
گریوان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه حضرت رسول اکرم
حضرت رسول اکرم
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه قدس ۲
قدس ۲
دخترانه - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه مشکات 1
مشکات 1
دخترانه - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه پروین اعتصامی ۱
پروین اعتصامی ۱
دخترانه - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه پروین اعتصامی ۲
پروین اعتصامی ۲
دخترانه - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
دخترانه - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه قدس ۱
قدس ۱
پسرانه - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه شهید فرهاد ایمانی
شهید فرهاد ایمانی
مختلط - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه قائم چریک
قائم چریک
مختلط - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه شهید درتومی درتوم
شهید درتومی درتوم
مختلط - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه برادران نیازی مقدم
برادران نیازی مقدم
دخترانه - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه حجاب
حجاب
دخترانه - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه توحید
توحید
دخترانه - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کوثر
کوثر
دخترانه - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه بهار
بهار
دخترانه - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
دخترانه - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه عدالت
عدالت
دخترانه - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه وحدت ۱
وحدت ۱
پسرانه - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه پیروزی باقرخان 3
پیروزی باقرخان 3
پسرانه - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه عمار کلاته آروین
عمار کلاته آروین
پسرانه - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
پسرانه - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه شهید محمد علی رجائی قتلیش علیا
شهید محمد علی رجائی قتلیش علیا
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه شهید محمد علی تاتارقتلیش سفلی
شهید محمد علی تاتارقتلیش سفلی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه شهید محمد خوشرو بدرانلو
شهید محمد خوشرو بدرانلو
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بجنورد
مدرسه شهید کهندل قاضی علیا
شهید کهندل قاضی علیا
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بجنورد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر بجنورد بجنورد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر بجنورد بجنورد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر بجنورد بجنورد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر بجنورد بجنورد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.