جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر عشایری عشایری

مدرسه بردپهن
بردپهن
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه قلعه گل عشایر
قلعه گل عشایر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه قلعه بنی موشمی
قلعه بنی موشمی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه قره گل وسطی
قره گل وسطی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه قره گل علیا
قره گل علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه قره گل سفلی
قره گل سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه فضیلت کوه سرخ
فضیلت کوه سرخ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه فضیلت سماک
فضیلت سماک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه فرهنگ انجیر سفید
فرهنگ انجیر سفید
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه فاتح بردبر
فاتح بردبر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه عمار زیره نا
عمار زیره نا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه علم المهدی بندره
علم المهدی بندره
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه عشایری هدایت
عشایری هدایت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه عشایری شهید عنبریان سراب
عشایری شهید عنبریان سراب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه عشایری تلاش چک بزه پا
عشایری تلاش چک بزه پا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه عشایر گچساران
عشایر گچساران
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه صاحب الزمان آبکل علیا
صاحب الزمان آبکل علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید یوسف حیدری
شهید یوسف حیدری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید ولی پور چالباغچه
شهید ولی پور چالباغچه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید وکیلی زاده تمنک علیاء
شهید وکیلی زاده تمنک علیاء
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید والانژاد زیتون
شهید والانژاد زیتون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید نیکخواه حبیب آباد
شهید نیکخواه حبیب آباد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید نیک بخت چشمه چهی
شهید نیک بخت چشمه چهی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید نوروزیان بیمی
شهید نوروزیان بیمی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید نورالدین رودشور
شهید نورالدین رودشور
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید نصرتی آب توت
شهید نصرتی آب توت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید نژند پوری دره صحه
شهید نژند پوری دره صحه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید موسوی
شهید موسوی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید مطهری تنگ چوک
شهید مطهری تنگ چوک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید مطهری بالدمه علیا
شهید مطهری بالدمه علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید مسگر بیدک علیا
شهید مسگر بیدک علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید مرادی بالنگو علیا
شهید مرادی بالنگو علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید كاظمی پور
شهید كاظمی پور
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید کاظمی زیرنا
شهید کاظمی زیرنا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید قندی
شهید قندی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید قدوسی ناریپهت
شهید قدوسی ناریپهت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید فیاض بخش
شهید فیاض بخش
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید فلاحی گجستان
شهید فلاحی گجستان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید فلاحی
شهید فلاحی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید فرخیانی دنبیلدون
شهید فرخیانی دنبیلدون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید فرخیانی آبمورد
شهید فرخیانی آبمورد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید فرخی پهون
شهید فرخی پهون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید فرخزاد مله سفید
شهید فرخزاد مله سفید
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید فدایی نسه سادات
شهید فدایی نسه سادات
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید علیزاده کارمرد
شهید علیزاده کارمرد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید عسكری
شهید عسكری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید عسکری گرکوشک
شهید عسکری گرکوشک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید صدیق نژاد ده حاج موری
شهید صدیق نژاد ده حاج موری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید شفیعی تلخاب سفلی
شهید شفیعی تلخاب سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید سیاوش جوسیار قلات
شهید سیاوش جوسیار قلات
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید سلمانپور زیردو
شهید سلمانپور زیردو
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید رجائی نرگسی
شهید رجائی نرگسی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید رجائی کل غور
شهید رجائی کل غور
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید رجائی علی آباد
شهید رجائی علی آباد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید دستغیب دونعلی
شهید دستغیب دونعلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید دستغیب بردقلنگ
شهید دستغیب بردقلنگ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید دستخوش چگاو
شهید دستخوش چگاو
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید داوریانپور دورگ
شهید داوریانپور دورگ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید داودی دروهان
شهید داودی دروهان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید خشنودی مقدم رگاب
شهید خشنودی مقدم رگاب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید خداکرم علیزاده
شهید خداکرم علیزاده
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید حیدریان
شهید حیدریان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید حیدری اشکفتستان
شهید حیدری اشکفتستان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شهید حسینی سروندان
شهید حسینی سروندان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر عشایری عشایری را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر عشایری عشایری انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر عشایری عشایری ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر عشایری عشایری را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.