جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر بوکان

مدرسه ياس
ياس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی بوکان
مدرسه علم وصنعت
علم وصنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی بوکان
مدرسه ساعی 2
ساعی 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه مهرورزان
مهرورزان
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید مختاری 2
شهید مختاری 2
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه تربیت
تربیت
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه علم وادب
علم وادب
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه علم و ایمان
علم و ایمان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه عدل
عدل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه عبدالرحمن شاهمرادی
عبدالرحمن شاهمرادی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه عبدالرحمن سالمی 1
عبدالرحمن سالمی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه طنین
طنین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه صداقت
صداقت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه صالحین 2
صالحین 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه صالحین
صالحین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه صادقین
صادقین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه صابرین
صابرین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شیخ بهائی
شیخ بهائی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید یونس خوش ترکیب
شهید یونس خوش ترکیب
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید منوچهر بابایی
شهید منوچهر بابایی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید منصور بهراموند
شهید منصور بهراموند
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید مقدم
شهید مقدم
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید مصطفی مصطفی زاده
شهید مصطفی مصطفی زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید مستو
شهید مستو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید مختاری
شهید مختاری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید محمد یاسین پرست
شهید محمد یاسین پرست
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید محمد محمدپور
شهید محمد محمدپور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید محمد کریمی
شهید محمد کریمی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید محمد شیخ جلیلی
شهید محمد شیخ جلیلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید محمد شریف کریمی
شهید محمد شریف کریمی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید محمد خاصی
شهید محمد خاصی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید محمد حمه کریمی
شهید محمد حمه کریمی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید محمد حسین فهمیده
شهید محمد حسین فهمیده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید محمد حسین زاده
شهید محمد حسین زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید محمد چلبی
شهید محمد چلبی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید محمد بایزیدی
شهید محمد بایزیدی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید محمد باپیری
شهید محمد باپیری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید محمد امین سپهری
شهید محمد امین سپهری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید محمد ابراهیم مقدم
شهید محمد ابراهیم مقدم
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید گلاوی بیرامپور
شهید گلاوی بیرامپور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید كمال حمیدی
شهید كمال حمیدی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید كاك اله زاده
شهید كاك اله زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید کمال حمیدی
شهید کمال حمیدی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید کریم رسول پور
شهید کریم رسول پور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید کریم بایزیدی
شهید کریم بایزیدی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید قزلجی
شهید قزلجی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید قرنی ابراهیمی
شهید قرنی ابراهیمی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید قادر علی پور
شهید قادر علی پور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید فرامرزپارنج
شهید فرامرزپارنج
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید فتح اله شاهی
شهید فتح اله شاهی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید فتاح اسماعیل زاده
شهید فتاح اسماعیل زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید عمرخاکی
شهید عمرخاکی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید عمر خلیلی
شهید عمر خلیلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید علی کریمی 3
شهید علی کریمی 3
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید علی کریمی 2
شهید علی کریمی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید علی کریمی
شهید علی کریمی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید عزیزحسینی پور
شهید عزیزحسینی پور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید عزیز كریمی روستای كهریزه
شهید عزیز كریمی روستای كهریزه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید عزیز كریمی
شهید عزیز كریمی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید عزیز رحیم مستو
شهید عزیز رحیم مستو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
مدرسه شهید عزیز رحمان ثانی
شهید عزیز رحمان ثانی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی بوکان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر بوکان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر بوکان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر بوکان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر بوکان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.