چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان زنجان شهر بزینه رود

مدرسه کاردانش علم و صنعت زرین رود
کاردانش علم و صنعت زرین رود
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان بزینه رود
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان بزینه رود
مدرسه هاجر کهلا
هاجر کهلا
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه مصطفی خمینی ارقین بلاغ
مصطفی خمینی ارقین بلاغ
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه مرصاد بزین
مرصاد بزین
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه مرصاد 2
مرصاد 2
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه مرصاد 1
مرصاد 1
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه عفت توزلو
عفت توزلو
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه طالقانی پیرمرزبان
طالقانی پیرمرزبان
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهیدرجائی استرود
شهیدرجائی استرود
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید مطهری قزلبلاغ
شهید مطهری قزلبلاغ
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید مطهری سرشبار
شهید مطهری سرشبار
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید مطهری خانلار
شهید مطهری خانلار
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید مطهری اردهین
شهید مطهری اردهین
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید لشگری
شهید لشگری
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید قاسملوی گل تپه
شهید قاسملوی گل تپه
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید علی اكبر شیرودی
شهید علی اكبر شیرودی
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید عباس بابایی
شهید عباس بابایی
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید رحیمی دوراخلو
شهید رحیمی دوراخلو
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید رجائی قشقجه
شهید رجائی قشقجه
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید رجائی قره کهریز
شهید رجائی قره کهریز
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید رجائی سقرچین
شهید رجائی سقرچین
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید رجائی زرین رود
شهید رجائی زرین رود
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید رجائی جهانشاه کهریز
شهید رجائی جهانشاه کهریز
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید رجایی استرود
شهید رجایی استرود
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید دکتر مفتح قیاسکندی
شهید دکتر مفتح قیاسکندی
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید دکتر مفتح عموکندی
شهید دکتر مفتح عموکندی
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید چمران شهیدآباد
شهید چمران شهیدآباد
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید چمران بزینه رودامیرلو
شهید چمران بزینه رودامیرلو
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید ثانی داشتپه
شهید ثانی داشتپه
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید بهشتی شرور
شهید بهشتی شرور
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید بهشتی سرین
شهید بهشتی سرین
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید باهنر یاستی بلاغ
شهید باهنر یاستی بلاغ
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی دربند
شهید اشرفی اصفهانی دربند
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه شهید احمدخانی بصرک
شهید احمدخانی بصرک
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه زینب (س)
زینب (س)
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه رسالت زرین رود 1
رسالت زرین رود 1
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه رجائی کهلا
رجائی کهلا
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه دکتر علی شریعتی داشبلاغ
دکتر علی شریعتی داشبلاغ
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه دکتر شریعتی زرین رود 1
دکتر شریعتی زرین رود 1
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه دکتر شریعتی پنبه زبان
دکتر شریعتی پنبه زبان
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه جنداله اورگنجه
جنداله اورگنجه
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه پیام انقلاب غلامویس
پیام انقلاب غلامویس
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه آیت اله طالقانی قجور
آیت اله طالقانی قجور
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه ایثارغلامویس
ایثارغلامویس
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه ایثار غلامویس
ایثار غلامویس
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه امید حسام آباد
امید حسام آباد
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه امام خمینی حی
امام خمینی حی
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه امام خمینی آغوزلو
امام خمینی آغوزلو
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه الزهراء محمدخلج
الزهراء محمدخلج
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه ابوذر زاغه لو
ابوذر زاغه لو
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه ابوذر زاغج
ابوذر زاغج
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه ابوذر 2
ابوذر 2
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه ابوذر 1
ابوذر 1
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه 22 بهمن قره محمد
22 بهمن قره محمد
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه 22 بهمن سراب
22 بهمن سراب
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه 22 بهمن حسام آباد
22 بهمن حسام آباد
نامشخص - دبستان زنجان بزینه رود
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان بزینه رود
مدرسه قدس زاغج
قدس زاغج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان بزینه رود
مدرسه فارابی قیاسکندی
فارابی قیاسکندی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان بزینه رود
مدرسه عصمت پیرمرزبان
عصمت پیرمرزبان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان بزینه رود
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان زنجان شهر بزینه رود را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان زنجان شهر بزینه رود انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان زنجان شهر بزینه رود ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان زنجان شهر بزینه رود را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.