سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر دنا دنا

مدرسه کاردانش سی سخت
کاردانش سی سخت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه کاردانش نرجس سی سخت
کاردانش نرجس سی سخت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه خوارزمی پاتاوه
خوارزمی پاتاوه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه بنستان
بنستان
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه بنستان
بنستان
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه بنستان
بنستان
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه ابن سینا سی سخت
ابن سینا سی سخت
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه هجرت پاتاوه
هجرت پاتاوه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه وحدت سرآسیاب
وحدت سرآسیاب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه میانتگان سفلی
میانتگان سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه مرغ چنار
مرغ چنار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه لما علیا
لما علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه گورگنجو
گورگنجو
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه گندیزار
گندیزار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه گلچراوا سادات محمودی
گلچراوا سادات محمودی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه گزدون
گزدون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه کهله حمام
کهله حمام
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه کلگه پراشکفت
کلگه پراشکفت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه کرمی کره
کرمی کره
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه کت سیاه میمند
کت سیاه میمند
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه قائم آل محمد (ص) کتا
قائم آل محمد (ص) کتا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه علی آباد کریک
علی آباد کریک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه عصمت سی سخت
عصمت سی سخت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه طالقانی گندیخوری
طالقانی گندیخوری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه طالقانی پاتاوه
طالقانی پاتاوه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهیدره انجام بیژن
شهیدره انجام بیژن
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید هاشمی زاده رودشتی
شهید هاشمی زاده رودشتی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید نوری پور سی سخت
شهید نوری پور سی سخت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید نواب صفوی بیاره
شهید نواب صفوی بیاره
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید مهدی پیشوانده
شهید مهدی پیشوانده
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید محمد زکی آبرودباک
شهید محمد زکی آبرودباک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید محسن توکل پوردهنو
شهید محسن توکل پوردهنو
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید کاظمی تل سیاه سی سخت
شهید کاظمی تل سیاه سی سخت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید قیصریان کل کل
شهید قیصریان کل کل
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید غریبی کریک
شهید غریبی کریک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید عسکر گلزار خرسان
شهید عسکر گلزار خرسان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید عادل درخورتنگ رواق
شهید عادل درخورتنگ رواق
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید زکیا دوراه
شهید زکیا دوراه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید ره آورد کله گه
شهید ره آورد کله گه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید روزبه لما سفلی
شهید روزبه لما سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید ذهابیان دشتک
شهید ذهابیان دشتک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید دلروز
شهید دلروز
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید دلباز دشت بز
شهید دلباز دشت بز
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید دانشور
شهید دانشور
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید خالدی مازه کز
شهید خالدی مازه کز
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید پیراسته سرتنگ
شهید پیراسته سرتنگ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید پروازی چناربرم
شهید پروازی چناربرم
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید بادام فیروز کره
شهید بادام فیروز کره
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید انوشه دزدک
شهید انوشه دزدک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید اکرم پناهی کوخدان
شهید اکرم پناهی کوخدان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید افضل نیا منج
شهید افضل نیا منج
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید افراشته دارشاهی
شهید افراشته دارشاهی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید ازراش گندیخوری
شهید ازراش گندیخوری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید مهدی نیا بنستان
شهید مهدی نیا بنستان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید ره آورد لهسواره
شهید ره آورد لهسواره
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شهید آرمیک میمند
شهید آرمیک میمند
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه شتر خواب
شتر خواب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه سیسخت
سیسخت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه سمرون
سمرون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه سرتنگ رواق
سرتنگ رواق
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه سرتنگ تمنک
سرتنگ تمنک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه سادات
سادات
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه دینگو
دینگو
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه ده شیرین
ده شیرین
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر دنا دنا را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر دنا دنا انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر دنا دنا ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر دنا دنا را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.