جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر بلداجی

مدرسه کاردانش ابتکار بلداجی
کاردانش ابتکار بلداجی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه کاردانش پروین اعتصامی
کاردانش پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه میثاق
میثاق
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه مکتب معصومه
مکتب معصومه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه معلمان شهید
معلمان شهید
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه عبادت
عبادت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید علی محمد مرادی
شهید علی محمد مرادی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید صفیان
شهید صفیان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید خدری
شهید خدری
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید آیت اله حسین زاده
شهید آیت اله حسین زاده
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهدای والفجر
شهدای والفجر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه سوده
سوده
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه سلمان
سلمان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه ستایش
ستایش
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه تزکیه
تزکیه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه بنت الهداصدر
بنت الهداصدر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه بصیرت
بصیرت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه آیت اله غفاری
آیت اله غفاری
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه محمد امین (ص)
محمد امین (ص)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه منتظری
منتظری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه محبان فاطمه
محبان فاطمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه صائب
صائب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید سپهری
شهید سپهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه زینب کبری
زینب کبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه ام ابیها
ام ابیها
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه پرتو دانش
پرتو دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه بعثت بلداجی
بعثت بلداجی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه باقرالعلوم (ع)
باقرالعلوم (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه اسماعیل بختیار
اسماعیل بختیار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه تزکیه
تزکیه
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه بنت الهدا صدر
بنت الهدا صدر
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه بصیرت
بصیرت
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه آیت اله غفاری
آیت اله غفاری
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه میثاق
میثاق
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه مکتب معصومه
مکتب معصومه
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه معلمان شهید
معلمان شهید
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه عبادت
عبادت
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید علی محمد مرادی
شهید علی محمد مرادی
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید صفیان
شهید صفیان
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید خدری
شهید خدری
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهید آیت اله حسین زاده
شهید آیت اله حسین زاده
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه شهدای والفجر آقبلاغ
شهدای والفجر آقبلاغ
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری بلداجی
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر بلداجی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر بلداجی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر بلداجی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر بلداجی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.