شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر مارگون

مدرسه کاردانش رضوان مارگون
کاردانش رضوان مارگون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه حضرت فاطمه مارگون
حضرت فاطمه مارگون
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه 15 خرداد تمداری
15 خرداد تمداری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه نظامی نسه سیلاب
نظامی نسه سیلاب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه نسه مورجوکار
نسه مورجوکار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه نربن هفت چشمه
نربن هفت چشمه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه نخجیر آبسردان
نخجیر آبسردان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه میان دوآب شهنیز
میان دوآب شهنیز
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه میان دره جوکار
میان دره جوکار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه میان چاتون چشمه لشه
میان چاتون چشمه لشه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه مور زیلایی
مور زیلایی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهدای دلیرچ
شهدای دلیرچ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه امامزاده شاه غالب
امامزاده شاه غالب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه له ملایی
له ملایی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه گریوه
گریوه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه کول ارزن
کول ارزن
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه کلایه رون زیلایی
کلایه رون زیلایی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه کل ملائی
کل ملائی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه کتهزار زیلائی
کتهزار زیلائی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه قنات علیاء
قنات علیاء
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه قنات سفلی
قنات سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه قنات چیربیون
قنات چیربیون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه قدس تلخدان جوکار
قدس تلخدان جوکار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه قبا سوخته
قبا سوخته
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه فردوسی گنج بسیار
فردوسی گنج بسیار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه علامه حلی
علامه حلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه عرفان سرکل علیا
عرفان سرکل علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید یداله بهادر برآفتاب شهنیز
شهید یداله بهادر برآفتاب شهنیز
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید نامجو کلاخورده سیلاب
شهید نامجو کلاخورده سیلاب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید مفتح ادور
شهید مفتح ادور
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید مطهری آبگل
شهید مطهری آبگل
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید مختارنیا پنبه کاربورک
شهید مختارنیا پنبه کاربورک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید محمد ستاری
شهید محمد ستاری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید کریم آیافت زیلایی
شهید کریم آیافت زیلایی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید شجاعی سقاوه
شهید شجاعی سقاوه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید شجاعی
شهید شجاعی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید روانان
شهید روانان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید رخشایی
شهید رخشایی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید رخشان بورک
شهید رخشان بورک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید دژآبگاه شرنگ درنگ
شهید دژآبگاه شرنگ درنگ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید داموغ سرقنات
شهید داموغ سرقنات
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید حسین فهمیده دلی تنگو
شهید حسین فهمیده دلی تنگو
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید حسین رزمنده
شهید حسین رزمنده
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید حسن حجتی سرتنگ جوکار
شهید حسن حجتی سرتنگ جوکار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید حاج حسن آباد
شهید حاج حسن آباد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید چمانده دلیرچ
شهید چمانده دلیرچ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید برونگ هفت چشمه
شهید برونگ هفت چشمه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید باهنر دوبند شهنیز
شهید باهنر دوبند شهنیز
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید آوریده
شهید آوریده
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید آراوند سرچال
شهید آراوند سرچال
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید آبیاری تنگاری
شهید آبیاری تنگاری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید البرز پردل دهنودلی گردو
شهید البرز پردل دهنودلی گردو
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید البرز پردل
شهید البرز پردل
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید افروز مورزرد
شهید افروز مورزرد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید افتاده دم مارگون
شهید افتاده دم مارگون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید اختری مقدم هفت چشمه
شهید اختری مقدم هفت چشمه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید مفتح ادور
شهید مفتح ادور
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید زمان جوکار
شهید زمان جوکار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید دلروز
شهید دلروز
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید خادمی
شهید خادمی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید باکری
شهید باکری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر مارگون را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر مارگون انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر مارگون ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر مارگون را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.