پنج‌شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر چرام

مدرسه فنی فردوسی
فنی فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه حرفه ای فردوسی
حرفه ای فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید زمان طسوجی
شهید زمان طسوجی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید رضایی دوکوهک
شهید رضایی دوکوهک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید رسالتی
شهید رسالتی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید دولتخواه
شهید دولتخواه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید خلیلی
شهید خلیلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید حیدری سیاربردیان
شهید حیدری سیاربردیان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید حسینی
شهید حسینی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید حسن پوراسکندری
شهید حسن پوراسکندری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید چشمک دلی باریک
شهید چشمک دلی باریک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید جهان ناصری
شهید جهان ناصری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید تیموری تل بابینه چرام روستا
شهید تیموری تل بابینه چرام روستا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید پراهام دره شیری
شهید پراهام دره شیری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید برفی پورالقچین علیا
شهید برفی پورالقچین علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید برفی پور
شهید برفی پور
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید آرزومند
شهید آرزومند
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید آتشپنجه تمبی
شهید آتشپنجه تمبی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید آتشپنجه
شهید آتشپنجه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید آتش دانی
شهید آتش دانی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید آبگون
شهید آبگون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید اندیشه
شهید اندیشه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید امیر علیزاده
شهید امیر علیزاده
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهید افشین نیا
شهید افشین نیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهرک بناری
شهرک بناری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه شهدای سادات امامزاده علی (ع)
شهدای سادات امامزاده علی (ع)
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه سیمکی بایاری
سیمکی بایاری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه سید حسن شیرازی
سید حسن شیرازی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه سید جمال الدین اسدآبادی
سید جمال الدین اسدآبادی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه سمیه شهرک
سمیه شهرک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه سرپرپشته زیلایی
سرپرپشته زیلایی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه زاگرس
زاگرس
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه خدیجه کبری
خدیجه کبری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه حمزه جورک سفلی
حمزه جورک سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه حضرت هادی (ع) سرنهیل علیا
حضرت هادی (ع) سرنهیل علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه حضرت فاطمه زهرا (س)
حضرت فاطمه زهرا (س)
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه حجر بن عدی
حجر بن عدی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه جهان آرا
جهان آرا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه جورک وسطی
جورک وسطی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه تنگ سیاه
تنگ سیاه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه پیروزی سرآب موگرم
پیروزی سرآب موگرم
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه پانزده شعبان
پانزده شعبان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه بهشتی گوشه
بهشتی گوشه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه بنیاد 15 خرداد حمزه سیدالشهدا
بنیاد 15 خرداد حمزه سیدالشهدا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه بنت الهدی صدر
بنت الهدی صدر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه بلال حبشی چرو
بلال حبشی چرو
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه بعثت عزیزی
بعثت عزیزی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه برادران سروش نژاد
برادران سروش نژاد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه آزادگان تنگ نیاب
آزادگان تنگ نیاب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه انجیرستان
انجیرستان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه امامزاده امیرولی
امامزاده امیرولی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه امام خمینی چالباغ
امام خمینی چالباغ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه احد
احد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه ابوذر رشنه گرد
ابوذر رشنه گرد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه 7 تیر
7 تیر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه 22 بهمن دهنو
22 بهمن دهنو
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه 12فروردین
12فروردین
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد چرام
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر چرام را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر چرام انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر چرام ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر چرام را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.