سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری

مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری بروجن
مدرسه کاردانش نیلوفر
کاردانش نیلوفر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه کاردانش نرجس سامان
کاردانش نرجس سامان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه کاردانش عترت هفشجان
کاردانش عترت هفشجان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش خلیج فارس
کاردانش خلیج فارس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه کاردانش الیاسی
کاردانش الیاسی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه کاردانش ابتکار بلداجی
کاردانش ابتکار بلداجی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه کاردانش پروین اعتصامی
کاردانش پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری بلداجی
مدرسه کاردانش ابن سینا
کاردانش ابن سینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه کاردانش حضرت مریم
کاردانش حضرت مریم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه کاردانش نرگس ده کهنه
کاردانش نرگس ده کهنه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه کاردانش دکتر حسابی سرخون
کاردانش دکتر حسابی سرخون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه کاردانش صاحب الزمان
کاردانش صاحب الزمان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه کاردانش فن آوران جوانمردی
کاردانش فن آوران جوانمردی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه کاردانش شهدای خانمیرزا
کاردانش شهدای خانمیرزا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه کاردانش کوشش شبانه روزی چلگرد
کاردانش کوشش شبانه روزی چلگرد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
مدرسه کاردانش ابتکار
کاردانش ابتکار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری عشایری
مدرسه کاردانش حضرت زهرا (س)
کاردانش حضرت زهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری بن
مدرسه کاردانش نوآوران
کاردانش نوآوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه کاردانش نصر
کاردانش نصر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری بروجن
مدرسه کاردانش نجابت
کاردانش نجابت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری بروجن
مدرسه کاردانش کارآفرینان
کاردانش کارآفرینان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری بروجن
مدرسه کاردانش علم و هنر
کاردانش علم و هنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری بروجن
مدرسه کاردانش خاتم النبیاء
کاردانش خاتم النبیاء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری بروجن
مدرسه کاردانش مفید
کاردانش مفید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری بروجن
مدرسه کاردانش منشور دانش
کاردانش منشور دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری بروجن
مدرسه کاردانش علم و صنعت
کاردانش علم و صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری بروجن
مدرسه کاردانش فروزنده
کاردانش فروزنده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه کاردانش رهبری
کاردانش رهبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه کاردانش ایثار
کاردانش ایثار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه کاردانش ابتکار
کاردانش ابتکار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری فارسان
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه کاردانش شهید چمران لردگان
کاردانش شهید چمران لردگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری لردگان
مدرسه کاردانش حضرت علی اصغر هوره
کاردانش حضرت علی اصغر هوره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه کاردانش امام خمینی
کاردانش امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه کاردانش بهشت آیین
کاردانش بهشت آیین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه کاردانش علم و صنعت فرخ شهر
کاردانش علم و صنعت فرخ شهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه کاردانش دکترشریعتی
کاردانش دکترشریعتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه کاردانش پیام علم
کاردانش پیام علم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش امام خمینی (ره)
کاردانش امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش کوشش
کاردانش کوشش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش فرهنگ
کاردانش فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش علی ابن ابیطالب نافچ
کاردانش علی ابن ابیطالب نافچ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش علم وادب
کاردانش علم وادب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید حقیقی برادران
کاردانش شهید حقیقی برادران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش محبوبه عظیمی
کاردانش محبوبه عظیمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه مهارتهای عمومی امید
مهارتهای عمومی امید
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری بروجن
مدرسه تربیت بدنی کوثر
تربیت بدنی کوثر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه فرزانه
فرزانه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کشاورزی خانمیرزا
کشاورزی خانمیرزا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری کیار
مدرسه کار دانش مبتکران
کار دانش مبتکران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه فنی و حرفه ای فن آوران
فنی و حرفه ای فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری بروجن
مدرسه حرفه ای هنرآوران
حرفه ای هنرآوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری بروجن
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری بروجن
مدرسه مهارتهای عمومی فرادنبه
مهارتهای عمومی فرادنبه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری بروجن
مدرسه کمال الملک
کمال الملک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری بروجن
مدرسه امید
امید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری بروجن
مدرسه کار دانش مهر
کار دانش مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه علم و تکنیک
علم و تکنیک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه جنت
جنت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری اردل
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.