چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان همدان

مدرسه کاردانش نیکان
کاردانش نیکان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان قروه درجزین
مدرسه کاردانش قلم
کاردانش قلم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 2
مدرسه کاردانش قلم
کاردانش قلم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 2
مدرسه كاردانش ساعی 2
كاردانش ساعی 2
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش شیخ طوسی
کاردانش شیخ طوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان قلقل رود
مدرسه کاردانش امام خمینی (ره)
کاردانش امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان قلقل رود
مدرسه کاردانش نوآوران
کاردانش نوآوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان جوکار
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان جوکار
مدرسه کاردانش ایران مهر
کاردانش ایران مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان لالجین
مدرسه کاردانش دکتر حسابی
کاردانش دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان لالجین
مدرسه کاردانش شهید صیاد شیرازی
کاردانش شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان لالجین
مدرسه کاردانش صالحان
کاردانش صالحان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان بهار
مدرسه کاردانش بهاران
کاردانش بهاران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان بهار
مدرسه کاردانش امام حسین (ع)
کاردانش امام حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان بهار
مدرسه کاردانش والفجر
کاردانش والفجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان بهار
مدرسه کاردانش شهید موسوی
کاردانش شهید موسوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان بهار
مدرسه کاردانش امام رضا (ع)
کاردانش امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان بهار
مدرسه کاردانش فرهنگ
کاردانش فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان خزل
مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان قروه درجزین
مدرسه کاردانش صدیقه کبری
کاردانش صدیقه کبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان فامنین
مدرسه کاردانش امام صادق
کاردانش امام صادق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان فامنین
مدرسه کاردانش کیان
کاردانش کیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان نهاوند
مدرسه کاردانش فاطمه زهرا
کاردانش فاطمه زهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان کبودر آهنگ
مدرسه کاردانش عالمه
کاردانش عالمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان کبودر آهنگ
مدرسه کاردانش قلم
کاردانش قلم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ملایر
مدرسه کاردانش فردوسی
کاردانش فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ملایر
مدرسه کاردانش میرشاهولد
کاردانش میرشاهولد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ملایر
مدرسه کاردانش محمد ملایری
کاردانش محمد ملایری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ملایر
مدرسه کاردانش سهند
کاردانش سهند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ملایر
مدرسه کاردانش الغدیر
کاردانش الغدیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ملایر
مدرسه کاردانش فاطمه الزهرا
کاردانش فاطمه الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 2
مدرسه کاردانش رازی 1
کاردانش رازی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 2
مدرسه کاردانش علوی
کاردانش علوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 2
مدرسه کاردانش ابن سینا
کاردانش ابن سینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 2
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 2
مدرسه کاردانش نور دانش
کاردانش نور دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش مائده
کاردانش مائده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فراگیر هگمتانه
کاردانش فراگیر هگمتانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش علم و صنعت
کاردانش علم و صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش علاقبندیان
کاردانش علاقبندیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش طاها
کاردانش طاها
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش سوره
کاردانش سوره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش خورشید پور
کاردانش خورشید پور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش خرد
کاردانش خرد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش خرد
کاردانش خرد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش ام البنین (س)
کاردانش ام البنین (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش اسطوره
کاردانش اسطوره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش مهر
کاردانش مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان اسدآباد
مدرسه کاردانش کارون
کاردانش کارون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان اسدآباد
مدرسه کاردانش هدف
کاردانش هدف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان اسدآباد
مدرسه کاردانش صنعت
کاردانش صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان اسدآباد
مدرسه کاردانش رعنا
کاردانش رعنا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان اسدآباد
مدرسه کاردانش هاجر
کاردانش هاجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان تویسرکان
مدرسه کاردانش ولی عصر
کاردانش ولی عصر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان تویسرکان
مدرسه کاردانش محمدیه
کاردانش محمدیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان تویسرکان
مدرسه کاردانش صادقیه
کاردانش صادقیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان تویسرکان
مدرسه کاردانش سادات
کاردانش سادات
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان تویسرکان
مدرسه کاردانش ایثار
کاردانش ایثار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان تویسرکان
مدرسه کاردانش امام خمینی (ره)
کاردانش امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان تویسرکان
مدرسه کاردانش معلم
کاردانش معلم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان تویسرکان
مدرسه کاردانش صبا
کاردانش صبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان تویسرکان
مدرسه کاردانش سپیده کاشانی
کاردانش سپیده کاشانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان تویسرکان
مدرسه کاردانش پیام دانش
کاردانش پیام دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان تویسرکان
مدرسه کاردانش ایثارگران
کاردانش ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان تویسرکان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان همدان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان همدان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان همدان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان همدان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.