شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سمنان

مدرسه کاردانش بنت الهدی
کاردانش بنت الهدی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سمنان
مدرسه کاردانش مقام معظم رهبری
کاردانش مقام معظم رهبری
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان گرمسار
مدرسه کشاورزی آیت الله حائری
کشاورزی آیت الله حائری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان امیرآباد
مدرسه کاردانش سما
کاردانش سما
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان گرمسار
مدرسه کاردانش فجر نور
کاردانش فجر نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان بیارجمند
مدرسه کاردانش رازی
کاردانش رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان بیارجمند
مدرسه کاردانش امام خمینی
کاردانش امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان امیرآباد
مدرسه کاردانش منتظر قائم
کاردانش منتظر قائم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان امیرآباد
مدرسه کاردانش فاطمه زهرا
کاردانش فاطمه زهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان امیرآباد
مدرسه کاردانش شهادت
کاردانش شهادت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان امیرآباد
مدرسه كاردانش كبری حمیدی
كاردانش كبری حمیدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سرخه
مدرسه كاردانش حضرت خدیجه (س)
كاردانش حضرت خدیجه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سرخه
مدرسه کاردانش فرهاد صفا
کاردانش فرهاد صفا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سرخه
مدرسه کاردانش آسیه
کاردانش آسیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سرخه
مدرسه کاردانش 15 خرداد مومن آباد
کاردانش 15 خرداد مومن آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سرخه
مدرسه کاردانش پرتو قرآن عشایری
کاردانش پرتو قرآن عشایری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سرخه
مدرسه کاردانش هاجر
کاردانش هاجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان میامی
مدرسه کاردانش باهنر
کاردانش باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان میامی
مدرسه کاردانش بنت الهدی
کاردانش بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان مهدیشهر
مدرسه کاردانش شهید ایمانی
کاردانش شهید ایمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان مهدیشهر
مدرسه کاردانش صادقیه
کاردانش صادقیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان مهدیشهر
مدرسه کاردانش شیخ مفید
کاردانش شیخ مفید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان مهدیشهر
مدرسه کاردانش شرف
کاردانش شرف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان آرادان
مدرسه کاردانش 17 شهریور
کاردانش 17 شهریور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان آرادان
مدرسه کاردانش فردوسی
کاردانش فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان آرادان
مدرسه کاردانش شرف
کاردانش شرف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان آرادان
مدرسه کاردانش عترت
کاردانش عترت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان شاهرود
مدرسه کاردانش شریعت
کاردانش شریعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان شاهرود
مدرسه کاردانش فارابی
کاردانش فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان شاهرود
مدرسه کاردانش محمدی
کاردانش محمدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان شاهرود
مدرسه کاردانش فامیلی
کاردانش فامیلی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سمنان
مدرسه کاردانش سینا
کاردانش سینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سمنان
مدرسه کاردانش صبا
کاردانش صبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سمنان
مدرسه کاردانش سادات شریعت پناهی
کاردانش سادات شریعت پناهی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سمنان
مدرسه کاردانش فنون گستر
کاردانش فنون گستر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سمنان
مدرسه کاردانش شهید خلمی
کاردانش شهید خلمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان دامغان
مدرسه کاردانش مدرس
کاردانش مدرس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان دامغان
مدرسه کاردانش راضیه 1
کاردانش راضیه 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان دامغان
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان دامغان
مدرسه کاردانش نرجس
کاردانش نرجس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان دامغان
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان دامغان
مدرسه کاردانش شهدا
کاردانش شهدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان بسطام
مدرسه کاردانش سپیده
کاردانش سپیده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان بسطام
مدرسه کاردانش حجاب
کاردانش حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان بسطام
مدرسه کاردانش الزهراء
کاردانش الزهراء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان بسطام
مدرسه کاردانش بنت الهدی
کاردانش بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان گرمسار
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان گرمسار
مدرسه کاردانش شهید مطهری
کاردانش شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان گرمسار
مدرسه کاردانش فاطمه الزهرا
کاردانش فاطمه الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان گرمسار
مدرسه کاردانش بهار
کاردانش بهار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان گرمسار
مدرسه کاردانش سما
کاردانش سما
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان گرمسار
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان دامغان
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان دامغان
مدرسه فنی دارالفنون
فنی دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان شاهرود
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان میامی
مدرسه حضرت ابوالفضل (ع)
حضرت ابوالفضل (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان دامغان
مدرسه فنی و حرفه ای بنت الهدی
فنی و حرفه ای بنت الهدی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان سمنان
مدرسه حرفه ای امیرکبیر
حرفه ای امیرکبیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان سمنان
مدرسه سما ایوانکی
سما ایوانکی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان گرمسار
مدرسه سما گرمسار
سما گرمسار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان گرمسار
مدرسه كار دانش حضرت فاطمه (س)
كار دانش حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان سرخه
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان میامی
مدرسه محمد خانی
محمد خانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان شاهرود
مدرسه علم و هنر
علم و هنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان شاهرود
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان شاهرود
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سمنان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سمنان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سمنان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سمنان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.