لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

چنانچه شما از مجموعه مدیریت این مدرسه هستید می توانید با تکمیل فرآیند زیر، اطلاعات کامل مدرسه خود را در سامانه مدرسانه ثبت نموده و مدرسه خود را در معرض انتخاب و توجه کاربران قرار دهید. برای انجام این امر فرم زیر را تکمیل نمایید:
تبلیغ نمونه 2