لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

حداقل و حداکثر حقوق فرهنگیان اعلام شد
منبع خبر:خبرگزاری مهر
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بخشنامه مربوط به تعیین ضریب حقوق سال ۹۶ را ابلاغ کرد.
دوشنبه, 28 فروردين 1396

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرزانه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بخشنامه مربوط به تعیین ضریب حقوق سال ۹۶ را ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶.

۱.

۲۰ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری-مصوب ۱۳۸۶- و بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تصویب کرد:۱-ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات برای سال ۱۳۹۶ به میزان بیست و چهار هزار و یکصد و چهل و چهار (۲۴.

۱۴۴) ریال تعیین می شود.

۲-ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری،   کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت-مصوب ۱۳۷۰- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۶ به میزان یک هزار و ششصد و نود و پنج (۱.

۶۹۵) ریال تعیین می شود.

تبصره-  در اجرای بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، کلیه کارکنانی که پس از اعمال ضریب مذکور، حقوق و مزایای مستمر آنها کمتر از ۱۰ میلیون و سیصد و پنجاه هزار (۱۰.

۳۵۰.

۰۰۰) ریال شود به ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (۱۰.

۳۵۰.

۰۰۰) ریال افزایش می یابد.

۳-افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب ۱۳۹۴-و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ به میزان ده درصد (۱۰%) تعیین می شود.

تبصره- رعایت مفاد مواد (۷۵) و (۸۴) ‌ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

۴-حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۶ به میزان ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (۱۰.

۳۵۰.

۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

تبصره- اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.

۵-حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۶ به میزان شش میلیون و ششصد هزار (۶.

۶۰۰.

۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) ‌قانون یاد شده (فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده ویژه طرح مسیر ارتقای شغلی) این میزان نباید کمتر از ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (۱۰.

۳۵۰.

۰۰۰) ریال شود.

آخرین اخبار آموزشی

تبلیغ نمونه 2